Ścibor-Rylski Adam

Adam Ścibor-Rylski pochodził z ziemi lwowskiej.

Jako student Politechniki Warszawskiej studiował budowę samolotów i w latach 1936-1937 opracował projekt jednomiejscowego spor­towego samolotu słabosilnikowego RS-III (później oznaczony SR-3). Uzyskał zgo­dę Ministerstwa Komunikacji na popar­cie finansowe, a Śląskie Warsztaty Szybowcowe w Bielsku podjęły się w 1938 r. wykonania projektu. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej pracował w Instytucie Ba­dań Technicznych, a potem w Śląskich Warsztatach Szybowcowych.

W roku następnym inż. Ścibor-Rylski został kierownikiem technicznym tych zakładów i miał możność czuwania nad wykonaniem swego projektu. Kiedy z końcem wiosny 1939 r. płatowiec był gotowy do prób, trudności zaczął nasu­wać problem zdobycia właściwego silnika o małej mocy. Zgodnie z początkowym projektem miał być użyty silnik francu­ski Avia o mocy 25 KM. Niestety uległ on poważnym uszkodzeniu przy próbach. Zakupiono więc inny silnik, Sarolea "Albatros" o mocy 32 KM ale zbyt duże wi­bracje wykluczały jego użycie w tym ty­pie samolotu. Wybuch wojny przerwał niestety dalsze próby RS III.

Służbę lotniczą rozpoczął w Szkole Podchorążych w Dęb­linie. Wojnę odbył jako oficer technicz­ny. Po wojnie pracował w angielskim przemyśle lotniczym. Studiował zagadnienia astronautyki w Imperial College. Otrzymał wyższy stopień akademicki pisząc pracę doktorską. Był "senior lecturer" (starszy wykładowca) na wydziale aeronautycznym w Ci­ty University. Jest autorem książki o aero­dynamice samochodów. W życiu społecz­nym był Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Konstrukcje:
RS-III (SR-3), 1939, amatorski samolot sportowy.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Czerniawski M. "Jeden z czterdziestu. Prof. inż Adam Ścibor-Rylski jako konstruktor lotniczy". Skrzydła Zjazd Lotników Polskich 1978.
blog comments powered by Disqus