Piwek Krzysztof Hipolit

Urodził się 13.08.1949 r. w Malcanowie k. Wiązownej jako syn Stanisława (rolnika i stolarza) i Krystyny z domu Rafał. Do szkoły podstawowej uczęszczał od 1955 r. w Malcanowie, 8 klasę ukończył w Liceum Ogólnokształcącym Nr 10 w Grodzisku Mazowieckim. Maturę zdał w 1966 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr 26 w Aninie. W latach szkolnych interesował się lotnictwem i zajmował się modelarstwem lotniczym. W 1966 r .rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalność samoloty i śmigłowce). Podczas studiów uczestniczył w projektowaniu samolotu EM-5A konstrukcji Edwarda Margańskiego. W 1972 r. uzyskał dyplom mgr inż. za projekt samolotu akrobacyjnego.

W dniu 1.08.1972 r. rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec na stanowisku stażysty, od 1.11.1972 r. jako starszy konstruktor. 1.04.1974 r. rozpoczął pracę jako samodzielny konstruktor, biorąc udział w opracowaniu koncepcji samolotu rolniczego PZL M-18 "Dromader", patentując w 1975 r. tę koncepcję wraz z Józefem Oleksiakiem, Jarosławem Rumszewiczem, Tadeuszem Widełką i Z. Klepackim. Od 1.05.1976 r. był kierownikiem sekcji, a od 1.08.1978 r. kierownikiem Zespołu Zadaniowego Samolotu PZL M-20 "Mewa". 1.05.1981 r. został głównym konstruktorem samolotów PZL M-20 i PZL M-26 "Iskierka". W pierwszej połowie lat 1980-tych (?) K. Piwek oraz mgr inż. Tadeusz Widełka opracowali wstępną koncepcję ultralekkiego samolotu sportowego. Projekt nie został zrealizowany.

1.06.1990 r. został zastępcą dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego (OBR) PZL-Mielec ds. technicznych oraz dyrektorem OBR (1.03.1993- 31.08.1994 r.). Następnie pełnił funkcję kierownika Służby Badawczo-Rozwojowej i głównego konstruktora Zakładu Lotniczego oraz pełnomocnika dyrektora technicznego d/s rozwoju w Zakładzie Lotniczym. Przyczynił się do skonstruowania i wdrożenia do produkcji szeregu mieleckich samolo­tów: PZL M-18 "Dromader", PZL An-28 "Bryza", PZL M-28 "Skytruck" i PZL I-22 "Iryda", a przede wszystkim „Mewy" i „Iskierki", których był głównym konstruktorem. Doprowadził do uzyskania dla „Mewy" certyfika­tów: polskiego, niemieckiego, austra­lijskiego, litewskiego i amerykań­skiego, a dla „Iskierki"- polskiego i amerykańskiego.

Był inicjatorem m.in.: systemu certyfikacji i kwalifi­kacji samolotów, nowych programów rozwojowych (PZL M-32 B&C (Best & Classic)- samolot dyspozycyjny, ciśnieniowany, CESAR- satelita, PZL "Vector"- samolot bezpilotowy) oraz jednym z inicjatorów pierwszego w kraju utylitarnego zastosowania programu NASTRAN. Nawiązał bezpośrednie kontakty z reno­mowanymi firmami lotniczymi na całym świecie. Od 1993 r. uczestniczył w pracach nad restrukturyzacją przemysłu lotniczego. W ramach doskonalenia za­wodowego ukończył kilkanaście kur­sów i szkoleń w kraju i za granicą. Był współorganizatorem samorządu pra­cowniczego w WSK Mielec, pełnił funkcje przewodniczącego Zebrania Delegatów i wiceprzewodniczącego Rady Pracowniczej (1980-1986).

Od 1.08.1997 (wg [2]- 1.07.1997) r. przeniósł się do Instytutu Lotnictwa w Warszawie, gdzie został Głównym Spe­cjalistą d/s marketingu samolotów. Od l.03.1998 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Samolotów Ogólnego Przeznaczenia w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Brał udział w realizacji projektów samolotu I-23 "Manager" i jego certyfikacji, poduszkowca ratowniczo-patrolowego PRP-560, śmigłowca IS-2, samolotu aeroklubowego I-25 "As" i aerostatu I-26.

Jest autorem 3 patentów z zakresu samolotów rolniczych i 11 polskich i angielskich artykułów na tematy lotnicze. Za wybitne zasługi w rozwoju polskiego przemysłu lotni­czego otrzymał m.in.: Srebrny Krzyżem Zasługi, Honorowe Wy­różnienie "Błękitne Skrzydła", Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obron­ności Kraju", Odznakę "Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego",  Srebrną Honorową Odznakę SIMP i tytuł Mistrz Techniki WSK PZL-Mielec.

Jest członkiem SIMP (od 1972 r.), Krajowej Rady Lotnictwa. Był radnym miasta Józefów k. Warszawy (2002-2006), członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mazowsze (1999-2004).

W 1972 r. ożenił się z Barbarą z d. Rozum, z którą ma troje dzieci, syna Bartłomieja ( 1973 r., mgr inż.) oraz córki Magdalenę (1976 r., inż. arch.) i Agnieszkę (1986 r.).

Konstrukcje:
Piwek- projekt samolotu akrobacyjnego, 1972, projekt samolotu akrobacyjnego.
PZL M-20 ”Mewa”, 1979, samolot dyspozycyjny, sanitarny.
Piwek- Widełka ultralekki samolot sportowy, I połowa lat 1980-tych (?), projekt ultralekkiego samolotu sportowego.
PZL M-26 ”Iskierka”, 1986, samolot szkolno-treningowy.

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Witek J. "Encyklopedia Miasta Mielca". Tom II. Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Korso". Mielec 2008.
[3] Piwek K., Tomecki W. ”Powstanie i rozwój Iskierki”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 10 (3/2005).
[4] Informacje uzyskane od Jarosława Rumszewicza.
blog comments powered by Disqus