Piestrak Kazimierz Stanisław

Kazimierz Stanisław Piestrak, absolwent paryskiej Szkoły Polskiej, inży­nier cywilny, wynalazca, działający na emigracji we Francji, zamieszkały w Paryżu, aktywny był w polskich środowiskach emigracyjnych Francji. W końcu maja 1917 r. wystoso­wał list otwarty do redakcji paryskiej Polonii, z uz­naniem wyrażając się o pracy pisma i informując, że podjął działania na rzecz powołania Komitetu, złożo­nego z przyjaciół Polonii, który wspierałby to pi­smo finansowo, sam oferował 1000 franków na fun­dusz wydawniczy.

Z początkiem XX w. publikował również w polskim czasopiśmiennictwie technicznym. Między innymi w 1904 r. na łamach warszawskiego Przeglądu Technicznego pojawił się jego artykuł pt. Statek podwodny, jedna z pierw­szych publikacji polskich traktujących o rozwoju żeglugi podwodnej.

Był jednym z bardziej płodnych wynalazców. W 1907 r. opatentował we Francji, silnik gazowy, tłokowy lub turbinowy, w 1909 r. ochrona prawną objęto w Wielkiej Brytanii i w USA jego silnik pneumatyczny.

8.06.1909 r. zgłosił do opatentowania we Francji chłodnicę silnika samochodowego lub lotniczego. Patent wynalazczy nr 414.008 wydano mu 9.06.1910. W memoriale patentowym opisywał urzą­dzenie służące do obniżania temperatury cieczy chło­dzącej silnik samochodowy lub lotniczy, działające na zasadzie przepływu powietrza, które odbiera ciepło od ścianek chłodnicy. W celu zwiększenia po­wierzchni chłodzenia ma ona postać baterii gęsto ożebrowanych rurek. Wydzielające się z chłodzonej cieczy ciepłe powietrze jest odprowadzane do atmos­fery lub wykorzystywane np. do ogrzewania wnętrza pojazdu. Działanie urządzenia można odwrócić. Słu­żyć może ono jako grzejnik- ogrzewa się ciecz wprowadzając wokół rurek obieg ciepłego powietrza. Wydajność chłodnicy można zwiększać stosując sztuczny nadmuch zimnego powietrza (wentylator) lub zwiększając powierzchnię chłodzenia. Rozwiąza­nie to rozwijało idee kreślone przez wynalazcę w jego wcześniejszym patencie nr 408.317 z 20.01.1909 r. aparatu do sterylizacji wody (kształt rurek w posta­ci zbieżnych stożków).

2.11.1909 r. wraz z Henri Gauthier, zgłosił do opatentowania we Francji udoskonalenia samolo­tu. Patent wynalazczy nr 419.704 wydano im 3.11.1910 r. Rozwiązanie objęto ochroną praw wła­sności przemysłowej również w Wielkiej Brytanii (patent nr 24.882, zgłoszony 26.10. 1910 r., wydany 20.07.1911 r.) i w Belgii (patent nr 230.201).

19.01.1910 r. Piestrak zgłosił w Austrii do opatentowania również urządzenie do sterylizacji i usuwania wilgoci np. z sal operacyjnych i pomiesz­czeń w szpitalach wymagających sterylizacji. Elektro­dy, rozgrzewając się, emitowały promieniowanie ultrafioletowe, pod którego działaniem, woda zawarta w powietrzu rozkładała się, a tlen przekształcany był w ozon. Patent nr 55.336 wydano mu 15.02.1912 r. Sporo uwagi poświęcał artykułom paryskim, w latach 1912- 1914 patentując we Francji m.in sposób butelkowania perfum, także w pojemnikach pod ciśnieniem, perfum przeznaczonych do rozpylania. Z tym kierunkiem prac wynalazczych łączyły się również wynalazki na polu artykułów chemicznych. W 1916 r. zgłosił we Francji do opatentowania, wraz z przedsiębiorcą francuskim Bernardem Gaisenband, aparat do wytwarzania celuloidu (najstarszego termoplastycz­nego tworzywa sztucznego, wynalezionego w 1870 r.). Wraz z nim patentował we Francji (1916 r.) również technologię wytwarzania na bazie celuloidu i ace­tylenu innych tworzyw sztucznych. W 1918 patentował we Francji sposób wytwarzania farb na bazie celuloidu, a w 1921 papieru, określanego przezeń mianem wiecznego.

26.04.1917 r. Piestrak zgłosił we Francji do opa­tentowania działo funkcjonujące dzięki gazom spalinowym silnika. Patent nr 493.417 wydano mu 30.04.1919 r. W memoriale patentowym proponował użycie ga­zów spalinowych silnika napędowego samolotu lub czołgu do wyrzutu jakichkolwiek pocisków: działa lub karabinu maszynowego. W przypadku silnika lotni­czego zalecał czerpanie z energii gazów spalinowych części cylindrów- aby ograniczyć spadek wydajności silnika napędowego. Proponował bezpośrednie połą­czenie działa z rurą wydechową silnika bądź lepiej pośrednie- przez specjalny zbiornik. Manewrując odpowiednim zaworem można by wyrzucać pocisk korzystając z energii sprężonych gazów spalinowych.

W 1918 r. opatentował we Francji przekładnię silnika dowolnego typu (spalinowego, elektrycznego, parowego, wodnego), którego ochronę rozszerzył dodatkiem do patentu głównego z 1919 r. W 1922 r. wraz z Edmondem Jules Eugene Coursier uzyskał we Francji ochronę innej przekładni, automatycznie zmie­niającej prędkość ruchu dowolnego typu silnika. Interesował się również che­mią gazów.

Jako wynalazca dał znać o sobie jeszcze w 1945 r., kiedy wystąpił z wnioskiem o ochronę swego aparatu do dehydratyzacji wa­rzyw (patent nr 914.718 wydano mu we Francji 21.09.1946 r., odnotowując w nim, że wynalazca mieszka już w Wielkiej Brytanii).

Konstrukcje:
Piestrak samolot, 1910, projekt samolotu pionierskiego.

Galeria

  • Działo gazowe projektu Kazimierza Stanisława Piestraka. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
  • Przekroje pocisku wystrzeliwanego z armaty konwencjonalnej oraz z działa na sprężone powietrze lub z kuszy. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
  • Chłodnica silnika według projektu Kazimierza Stanisława Piestraka. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus