Ożegowski Andrzej

Andrzej Ożegowski (siedzi). (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Andrzej Ożegowski, urodził się w 1851 r. Lekarz z Ostrowa Wiel­kopolskiego. W 1879 r. na podstawie dysertacji trak­tującej o skutkach dwustronnego przecięcia nerwu błędnego u gołębi, uzyskał tytuł doktora nauk me­dycznych w specjalności chirurgii i położnictwa na Uniwersytecie w Gryfii (Greiswaldzie). Autor pracy o kwadraturze koła, w której do rozwiązania tego zagadnienia podcho­dził z pozycji dyletanta.

Paten­tował też w innych aniżeli lotnictwo dziedzinach. M.in. 18.02.1895 r. wydano mu w Niemczech patent nr 80.457 (kl. 44), zgłoszony 21.08.1894 r. na sposób mo­cowania pasów tragarskich, szelek itp. na elementach ubioru. Patent ten wskazuje na zainteresowania Ożegowskiego anatomią budowy ciała człowieka, fizjolo­gią organizmów żywych i ergonomią pracy człowieka, co niewątpliwie mogło mieć wpływ na formułowane przezeń propozycje wynalazcze w zakresie lotnictwa, te zwłaszcza, które mieściły się w ramach ortopterycznej teorii lotu i rozwiązań właściwych dla skrzy­dłowca.

Opatentował kilka roz­wiązań aerostatu. 17.01.1893 r. zgłosił w Niemczech do opatentowa­nia statek powietrzny w formie łodzi, wyposażony w skrzydła. Patent nr 71.143 wydano mu 25.09.1893 r. Wynalazek opatentowano również w Austrii (zgłoszo­ny tam 16.01.1893 r.). Idea statodyny czytelna jest również w jego dru­gim patencie- nr 77.897, zgłoszonym 20.01.1894 r„ wydanym 3.10.1894 r. w Niemczech na pojazd po­wietrzny ze zbiornikiem gazu w postaci skrzydeł. 7.07.1896 r. zgłosił w Niemczech do opatentowa­nia statek powietrzny ze zbiornikiem gazu złożonym ze skrzydeł i ogona. Patent nr 100.276 wydano mu 26.09.1898 r.

7.02.1900 zgłosił w Niemczech do opatentowania pojazd powietrzny (Luftfahrzeug). Patent nr 121.280 wydano mu 29.08.1901 r. Wszystkie jego propozycje wynalazcze wskazują na słabą znajomość problematyki technicznej w za­kresie aeronautyki i lotnictwa.

Konstrukcje:
Ożegowski statek powietrzny w formie łodzi, 1893, projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca.
Ożegowski pojazd po­wietrzny ze zbiornikiem gazu w postaci skrzydeł , 1894, projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca.
Ożegowski statek powietrzny ze zbiornikiem gazu złożonym ze skrzydeł i ogona, 1896, projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca.
Ożegowski Luftfahrzeug, 1900, projekt pionierskiego statku powietrznego- sterowca.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus