Bigel samolot, 1914

Projekt samolotu pionierskiego, bombowego. Polska / Rosja.
Ludwik Władysław Bigel 26.02.1914 r. w piśmie do gubernatora Besarabii oświadczył, że opracował projekt samolotu, którego model wykonał i przeprowadził z nim próby w locie. Mówiąc o jego zaletach wskazywał, że wpro­wadził mechanizm połączony ze sterami, umożliwia­jący kierowanie lotem bez udziału pilota. W zakoń­czeniu podkreślał, że znajduje się w biedzie. Dlate­go prosi o pomoc w krytycznych chwilach, deklaru­jąc, że w każdym momencie może przedstawić swój wynalazek i zademonstrować jego działanie.

13.03.1914 r. projekt Bigla oceniała Komisja Techniczna Aeroklubu Wszechrosyjskiego- na proś­bę gubernatora Besarabii, który 5.07.1914 r. prze­słał go również Wydziałowi Lotniczemu Sztabu Ge­neralnego z uwagą, że nie ma możliwości finanso­wania prośby Bigla. Posyłam to Wam. Może okażecie zainteresowanie. Ocenę projektu podjął Komitet Techniczny Głównego Zarządu Wojskowo-Tech­nicznego (GWTU). 17.07.1914 r. poprosił Bigla o opis, rysunki i obliczenia, a jeśli to możliwe, to o model aparatu. 23.10.1914 r. Bigel przesłał na adres Głównodowodzącego armii rosyjskiej lakoniczne pismo, w którym wskazywał, że jego aparat charakterystyczny jest dwoma organami kierowania i tak lekko sterowany, że pilot może kłaść ręce na kolanach. Wskazywał też, że jego samolot może służyć do bombardowania celów naziemnych, wystarczy tylko zamontować wyrzutnik bomb. Ofe­rował w końcu gotowość złożenia dodatkowych wyja­śnień.

13.11.1914 r. Komitet Techniczny GWTU zwrócił Sztabowi Głównodowodzącego mate­riały dotyczące oferty Bigla, uznając, że jego odpo­wiedź na wezwanie z 17 lipca, jest niewystarczająca. Z korespondencji wynalazcy nie bardzo wiadomo jaką była konstrukcja i zasada działania mechanizmu sterowania lotem samolotu i przyrządu typu pilota automatycznego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus