Działowski Mieczysław

Mieczysław Działowski. (Źródło: via M. Działowski).

Mieczysław Działowski urodził się 16.08.1904 r. w Mielcu. Ukończył pięć klas szkoły powszechnej i dwie klasy szkoły średniej. W 1918 r. wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Zwolniony potem, pracował jako uczeń w war­sztatach parku lotniczego szkoły pilotów w Krakowie, pod okiem swego brata Sta­nisława Działowskiego, któremu odtąd nie­podzielnie towarzyszył w pra­cach konstrukcyjnych i bu­dowie samolotów. Po prze­niesieniu szkoły do Bydgosz­czy pracuje tam aż do chwili powołania go do wojska, jako brygadzista montowni pła­towców.

W latach 1926- 1928 odbywał służbę wojskowa w 4 pułku lotniczym w Toruniu, gdzie też ukończył kurs pilotażu. Od chwili zwolnienia pra­cuje w Krakowie, wspólnie z bratem, przy budowie szybowca "Bydgoszczanka" i samo­lotów sportowych: DKD-I, DKD-II, DKD-III, DKD-IV, DKD-V, DKD-VI, DKD-VII, DKD-VIII i samolotu- taksówki "Aeromobil". W 1927 r. odbywa z bratem, w charakterze obserwatora, pierwszy polski przelot mię­dzymiastowy z Bydgoszczy do Warszawy w czasie 2 h 45'. W II Krajowym Konkur­sie Awionetek (1928 r.) bie­rze udział na samolocie DKD-IV (wraz z por. Kowalczykiem), zajmując 5 miejsce. W tym­że samym roku zakłada z bra­tem w Krakowie (na terenie parku lotniczego) firmę Bra­cia Działowscy z myślą o produkcji samolotów dla woj­ska. W 1938 r. z Krakowa przenosi się wraz z bratem do Warszawy do PZL Mokotów (WP-1), gdzie jest brygadzi­stą w dziale przyrządów po­kładowych. W 1939 r. przenie­siony zostaje służbowo do PZL WP-2 w Mielcu.

We wrześniu 1939 r., jako szef polowego montażu, ewa­kuowany zostaje wraz z całym personelem PZL do Ru­munii. Nie chcąc być interno­wany, powrócił potem do kra­ju- do Mielca, gdzie zało­żył warsztat mechaniczny (prowadził go jeszcze w 1963 r.) i gdzie przetrwał okupację. Po wy­zwoleniu stał sie współorga­nizatorem Aeroklubu Mieleckiego (1945 r.) i latał w nim do 1948 r. W latach 1949- 1956, negatywnie zweryfikowa­ny, nie udzielał się w pracy lotnictwa sportowego. Powró­cił do niego w 1957 r. pra­cując w zarządzie Aeroklubu Mieleckiego.

Był członkiem hono­rowym Aeroklubu Mieleckie­go i Aeroklubu Krakowskie­go. Jako pilot wylatał na 12 typach samolotów ok. 400 h. Posiadał następujące me­dale i odznaki Medal X-lecia (z okresu dwudziestolecia międzywojennego), Złotą Odznakę Honorową IX PP oraz odznaki członka honorowego aeroklubów: Mie­leckiego i Krakowskiego. Aeroklub Mielecki przyjął imię Braci Działowskich.

Mieczysław Działowski zmarł w Mielcu w 1983 r.

Konstrukcje:
Działowski "Bydgoszczanka", 1925, szybowiec.
DKD-I, 1926, amatorski samolot sportowy.
DKD-III, 1927, samolot sportowy.
DKD-IV (DKD-V), 1928, samolot sportowy.
DKD-V, 1930, samolot sportowy.
DKD-VI, ok. 1930, projekt samolotu.
DKD-VII, 1930, projekt samolotu szkolno-turystycznego.
DKD-VIII, 1930, samolot szkolno-turystyczny.
DKD-IX, projekt samolotu.
DKD-X ”Aeromobil”, 1939, samolot łącznikowy i obserwacyjny, sanitarny, dyspozycyjny.

Galeria

  • Poniżej Stanisław i Mieczysław Działowski podczas służby w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. (Źródło: via M. Działowski).
  • Mieczysław Działowski, zdjęcie z ok. 1960 r. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 5/1963).
  • Bracia Działowscy przy budowie samolotu DKD IV. Widoczni m.in.: Stanisław Działowski (pierwszy z prawej) i jego brat Mieczysław. (Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygnatura: 1-G-1691).

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[4] (j.r.k.) "Mieczysław Działowski". Skrzydlata Polska nr 5/1963.
blog comments powered by Disqus