WB Electronics- WITU "Markus", 2012

Bezzałogowy system obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego. Polska.
Bezzałogowy system obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego WB Electronics- WITU ”Markus”. (Źródło: ”WB Electronics”).
W ramach drugiego konkursu Innotech (ścieżka programowa In-Tech), ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, firma WB Electronics S.A. wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, złożyły wniosek o dofinansowanie projektu System obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego.

System ten nazwany „Markus” przeznaczony miał być do obserwacji w bezpośredniej strefie działań bojowych. Wykorzystywać miał rakiety systemu „Grad” odpalane z wyrzutni BM-21"Grad" lub WR-40 ”Langusta”. i pochodnych.

Elementy składowe systemu „Markus”:
- bezzałogowa platforma powietrzna (obiekt latający) wyposażona w czujniki obserwacyjne, umieszczona wewnątrz pocisku rakietowego,
- pocisk rakietowy typu „Grad”,
- stacja kierowania i kontroli umożliwiająca bezprzewodowe sterowanie oraz zbieranie i analizowanie informacji z zamontowanych na platformie sensorów,
- stacja nadawczo- odbiorcza, dzięki której nawiązywana będzie łączność radiowa pomię­dzy platformą powietrzna a stanowiskiem naziemnym,
- podsystem logistyczno- transportowy.

Idea użycia systemu miała być następująca: po star­cie pocisku rakietowego, następuje rozcalenie po­cisku rakietowego na torze jego lotu zgodnie z nastawą czasową elektronicznego zapalnika czaso­wego zaprogramowanego przed wystrzałem. Po rozcaleniu z pocisku wydobywa się zasobnik zawierający platformę. Zasobnik ten po odpowiednim wyhamowaniu go przez spadochron również jest rozcalany i platforma jest niego wyrzucana. Takie rozwiązanie umożliwiałoby przeniesie platformy na znaczną odległość od miejsca dowodzenia / operowania. Dodatkowa korzyść, to bardzo duża prędkość przelotu oraz niezużywanie energii akumulatorów platformy powietrznej podczas dolotu.

Platforma (po uwolnieniu się z pocisku) miała być w pełni sterowana z poziomu stacji kierowania i kon­troli umieszczonej w pobliża wyrzutni. Dzięki: za­stosowanym w niej (zamiennie lub jednoczesne) zestawów kamer światła dziennego oraz termo­wizyjnych możliwe byłoby prowadzenie w czasie rze­czywistym obserwacji obszaru będącego w zakresie zainteresowania.

System miał mieć funkcjonalność wykonywana lotów autonomicznych i trybami lotu wspomaga­jącymi pracę operatora. W czasie trwania misji do stanowiska naziemnego miała być przekazywana in­formacja o położeniu platformy. W stanowisku naziemnym możliwe byłoby również automatyczne skle­janie kolejnych klatek zapisu wideo w taki sposób, aby stworzyć jedno duże zdjęcie obserwowanego obszaru (zdjęcie wysokiej rozdzielczości).

Latem 2012 r. firma WB Electronics oczekiwała na wynik oceny merytorycznej wniosku.

Źródło:

[1] "System obserwacyjny wynoszony za pomocą pocisku rakietowego". Nowa Technika Wojskowa nr 9/2012.
blog comments powered by Disqus