Kosmala "Fenix" F1, 1975

Lotnia doświadczalna. Polska.

Na początku lat 1970- tych Zbigniew Fryderyk Kosmala zauważył w tygodniku Skrzydlata Polska zdjęcia pierwszych lotni. Widok tych niezwykłych aparatów latających był dla niego szokiem. Od razu zabrał się do te­oretycznych studiów, budowy i badań modeli w zaimprowizowanym (domowym) tunelu ae­rodynamicznym. Jak wszyscy entuzjaści budo­wy miękkopłata, natknął się na ogromne trudności materiałowe. Zdobycie materiałów do budowy zajęło rok czasu. W ostatecznym wyniku powstała lotnia "Fenix" F1 zbliżona do kla­sycznego Rogallo, jednak o cechach indywidu­alnych i indywidualnych rozwiązaniach kon­struktorskich- podzespołów i detali.

Całko­wicie składana, najdłuższe elementy nie prze­kraczają 2,8 m. Montaż dwustopniowy: do transportu odległego i bliskiego. Montowała ją łatwo jedna osoba wg systemu i specjalnych kluczy, bez pośpiechu, w ciągu 70 min. Oryginalne węzły konstrukcyjne, pracujące na dużej powierz­chni, eliminowały konieczność robienia przeloto­wych otworów w rurach i stosowania śrub. Węzły te poddane zostały badaniom wytrzy­małościowym oraz zmęczeniowym i znacznie przekraczały normy bezpieczeństwa obowiązu­jące w przemyśle lotniczym. Budowa tej konstrukcji wymagała jednak dobrej ślu­sarki i dobrze wykonanych spawów.

"Fenix" F1 była lotnią doświadczalną, pow­stałą w wyniku obserwacji i badań modelu w domowym tunelu aerodynamicznym. Posiadała profil zbliżony do samostatecznego i szczeliny aerodynamiczne działające przy kątach nadkrytycznych. Próby w locie rozpoczęły się w października 1975 r. Ich wyniki były bardzo obiecujące. Lotnia wykazała dobrą stateczność nawet przy silnych i porywistych wiatrach.

Swoje doświadczenia i wnioski z lotów "Fenixa" F1 wykorzystał w konstrukcji lotni "Fenix" F2.

Konstrukcja.
Konstrukcja szkieletu z rur duralowych ø 40 x 1,5 i ø 25 x 1,5 mm (sterownica) z wypełniaczem drewnianym na­sączonym preparatem wodoodpornym. Szkielet usztywniony linkami z włókien sztucznych (zjazdowe) o różnej średni­cy
Pokrycie lotni ze stylonu impregnowanego.

Dane techniczne "Fenix" F2 (wg [1]):
Rozpiętość- 7,1 m, długość lotni po złożeniu- 2,8 m, powierzchnia nośna- 18 m2.
masa własna- 18 kg.

Źródło:

[1] Kosmala Z. F. "Głos z Lublina". Skrzydlata Polska nr 23/1976.

blog comments powered by Disqus