SOCATA "Rallye", 1959
("Galopin", "Garnement", "Gaucho", R235 "Guerrier", Morane-Saulnier MS 880 "Rallye Club")

Samolot szkolno-sportowy. Francja.
Samolot szkolno-sportowy Morane-Saulnier MS 892A ”Rallye Commodore 150” (SP-FTW) Aeroklubu Elbląskiego. (Źródło: Krzysztof Godlewski- ”airfoto.pl”).

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Europie sa­molotów sportowych był mały dolnopłat z pro­stokątnymi skrzydłami o dużym wzniosie i charakterystyczną kopułą kabiny- SOCATA "Rallye". Produkowany był ponad 20 lat w licznych wersjach i odmianach.

Projekt samolotu został  opracowany w końcu lat 1950- tych w firmie Aéroplanes Morane-Saulnier. Historia tego samolotu zaczęła się w 1958 r. kiedy to organizacja SFATAT roz­pisała konkurs na mały, lekki i tani samolot do bezpiecznego latania klubowego. Zwycięzcą konkursu zo­stał właśnie "Rallye", skonstruowany przez trzech inżynierów- pilotów: Joseph Rostaing (aerodynamika), Chanson (obliczenia) i Raymond Richoux (kon­strukcja).

Dla spełnienia warunku niskiej ceny szczególnie starannie przeana­lizowano konstrukcję, by zapewnić jak najmniejszą pracochłonność wy­konania. Ze względu na duże za­mówienia zdecydowano się na wysoki stopień oprzyrządowania i auto­matyzacji produkcji oraz rozbudo­wanie systemu powiązań koopera­cyjnych. Nowością było zasto­sowanie na szeroką skalę elektrycz­nego zgrzewania punktowego do wykonywania większości połączeń. Takie nitowanie typu klasycznego zastąpiono w większości możliwych przypadków nitowaniem różnego ty­pu nitami zamykanymi jednostron­nie. Zastał osiągnięty również dość znaczny (jak na ówczesny okres) stopień unifikacji niektórych rodza­jów elementów.

Swe długoletnie powodzenie sa­moloty "Rallye" zawdzięczały przede wszystkim stale i konsekwentnie wprowadzanym modyfikacjom, udo­skonaleniom i tworzeniu nowych wersji, spełniających coraz to nowe wymagania użytkowników. W zależności od wer­sji i wyposażenia mógł być prze­znaczony do latania klubowego, holowania szybowców i reklam, szkolenia spadochroniarzy, podstawowego szkolenia i tre­ningu pilotów (również wojsko­wych), turystyki, transportu sanitarnego, zadań patrolowych j ratowni­czych, misji bojowo- policyjnych i prac agrolotniczych.

Samoloty "Rallye" budowane były w dwóch zasadniczych wariantach konstrukcyjnych: "lekkim" (MS 880, MS 881. MS 882, MS 883. MS 884, MS 885, MS 886, MS 887, 100T, 100S, 100ST, 125, 150ST, "Galopin", "Garnement") i "ciężkim" (MS 890, MS 892, MS 893, MS 894, 150GT, 150T, 180GT, 220GT, 235, "Gaillard", "Gabier", "Galerien", "Gaucho", "Guerrier").

Wersje i ważniejsze odmiany samo­lotów rodziny "Rallye":
- MS 880 "Rallye"- lekki samolot dwumiejscowy do turystyki i latania klubowego. Prototyp został oblatany 10.06.1959 r. Silnik Continental C-90 o mocy 67 kW (91 KM). Pierwszy wariant prototypu miał podwozie z kółkiem ogonowym, zastąpiono je później podwoziem trójkołowym,
- - MS 880A "Rallye"- wersja rozwojowa. Silnik Continental C-90 o mocy 67 kW (91 KM),
- MS 880B "Rallye-Club"- udoskonalona wersja MS 880A ze zmienioną osłoną ka­biny, usterzeniem pionowym i podwoziem przednim, goleniami podwozia osłoniętymi owiewkami i wy­ciszoną kabiną. W pierwszych egzemplarzach zespół napędowy jak w MS 880A, następnie zastosowano silnik Continental 0-200A o mocy 74 kW (100 KM). Oblot- 10.02.1961 r., oblot pierwszego samolotu seryjnego- 26.08.1961 r., certyfikat FAA- 21.11.1961 r.,
- MS 880B "Rallye-Club 100"- w 1966 r. samolot MS 880B "Rallye-Club" poddano modernizacji- zmieniono hamulce kół i poprawiono wnętrze ka­biny,
- MS 885 "Super Rallye"- konstrukcyjnie identyczny z MS 880B. Silnik Continental 0-300-A, -B, -C lub -D o mocy 108 kW (147 KM). Oblot- 20.04.1961 r. Samoloty produkowano seryjnie w odmianach Comfort, De Luxe i Special z różnym wyposażeniem wnętrza (także do transportu sani­tarnego). Zabudowano radiostację VHF, przewidziano możliwość dodania sztucznego horyzontu i radiokompasu. Były używane do holowania szybowców i re­klam,
- MS 885 "AgricoRallye"- rolnicza odmiana MS 885, konstrukcyjnie identyczna. Zabudowany pod kadłu­bem zbiornik chemikaliów ciekłych połączony z pom­pą wiatrakową, tłoczącą zawartość do dysz umieszczo­nych na rurach mocowanych za krawędzią spływu skrzydła. Opracowany w 1964 r.
- MS 881 "Rallye-Club"- konstrukcyjnie identyczny z MS 880B, masa na miejscach tylnych ograniczona do 110 kg. Silnik Potez 4E-20A lub 4E-20B o mocy 77 kW (105 KM). Oblot- 13.03.1963 r.
- MS 882 "Rallye-Club"- samolot MS 881 z silnikiem Potez o mo­cy 86 kW (117 KM). Oblatany w 1964 r., zbudowano tylko prototyp,
- MS 898 "Rallye-Commodore"- samolot czteromiejscowy o wzmocnionej strukturze, zbliżonej do MS 885, po­większonym sterze kierunku, lotkach i wzmocnionym podwoziu przednim. Silnik Continental 0-300-A o mocy 108 kW (147 KM). Protopla­sta odmian "ciężkich", oblatany w 1964 r.,
- MS 886 "Super Rallye"- konstrukcyjnie identyczny z MS 885. Silnik Lycoming 0-320-E2A o mocy 112 kW (152 KM). Ograniczenie masy na miejscach tylnych do 110 kg. Oblot- 1963 r. Używany był do holowa­nia szybowców,
- MS 892 "Rallye-Commodore 150"- samolot czteromiejscowy, wersja rozwojowa MS 890, ulepszona. Wolanty zamiast drążków. Zmienione owiewki skrzydło- kadłub. Silnik Lycoming 0-320-E2A o mocy 112 kW (152 KM). Oblot- 13.02.1964 r. Samolot przystosowany do holowania szybowców, transportu sanitarnego,
- MS 893 "Rallye-Commodore 180"- zasadniczo identyczny (opracowany równocześnie) z MS 892. Silnik Lycoming 0-320-A2A lub 0-320-A3A o mocy 134 kW (182 KM). Oblot- 7.12.1964 r. Przystosowany do holowania szy­bowców i transportu sanitarnego. Na późniejszych egzemplarzach stosowano nowe owiewki kół (dało to przyrost prędkości max o ok. 15 km/h). Istniała odmiana przystosowana do mocowania na trójkoło­wym podwoziu nart Fernandez z tworzywa sztuczne­go. W 1968 r. MS 892 i MS 893 zostały .zmodyfikowa­ne m.in. przez zmianę wiatrochronu i wyposażenia wnętrza,
- MS 893 "AgricoRallye"- odmiana rolnicza MS 893. Zmodyfikowany podobnie jak MS 885 "AgricoRallye" (zbiornik pod kadłubem). Oblatany w 1966 r. Równo­legle opracowano drugi wariant o tym samym ozna­czeniu lecz o szerszym zakresie modyfikacji- zbior­nik chemikaliów umieszczono wewnątrz kabiny za pilotem (310 dm3), zmienione osłony kabiny. Na skrzydle zaczepy do mocowania rur z opryskiwaczami lub atomizerami. Wykroje w dole przedniej części kadłuba. Oblatany w 1967 r.,
- MS 884 "Rallye-Club"- konstrukcyjnie identyczny z MS 880B. Silnik Franklin 4A235B3 o mocy 93 kW (126 KM). Oblot- 1967 r. Reklamowany w USA jako "Waco Minerva 125". Zbu­dowano 3 prototypy, próby prowadzono do 1972 r. w firmie Decourt. Zrezygnowano z produkcji se­ryjnej, prototypy przebudowano na MS 880B. Do­świadczenia z tego samolotu wykorzystano przy opracowaniu PZL-110 ”Koliber”,
- MS 894 "Rallye-Commodore 220"- konstrukcyjnie iden­tyczny z MS 893. Silnik Franklin 6A-350-C1 o mocy 162 kW (220 KM). Oblot- 12.05.1967 r. Reklamowany w USA jako "Waco Minerva 220" (rys. 22). Produkowany seryjnie w kilku odmianach- m.in. na nartach metalowych Federal, a także ze zmienionym podwoziem na kla­syczne z kółkiem ogonowym i na pływakach. W 1968 r. wprowadzono identyczne modyfikacje jak na MS 892 i MS 893,
- MS 883 "Rallye 115"- konstrukcyjnie identyczny z MS 880B, wzmocnione podwozie przednie, zmienione drobne elementy. Silnik Lycoming 0-235-C2A o mocy 86 kW (117 KM). Oblot- 10.12.1968 r.,
-  MS 894 "AgricoRallye"- rolnicza odmiana MS 894 z identycznym zakresem modyfikacji jak II wariant MS 893 "AgricoRallye". Opracowany w 1968 r., nie pro­dukowany seryjnie,
- MS 887 "Rallye 125"- konstrukcyjnie identyczny z MS 880B. Wzmocnione, podwozie przednie. Silnik Lyco­ming 0-235-F2A o mocy 93 kW (126 KM). Oblot- 10.02.1972 r.,
- "Rallye 100T"- praktycznie identyczny konstrukcyjnie z MS 880B, dwumiejscowy (półka za fotelami przed­nimi), elektryczne sterowanie klapami, zmienione wyposażenie kabiny. Produkowany seryjnie w latach 1972- 1978,
- "Rallye 125"- samolot MS 887 po modyfikacjach, które objęły wszystkie wersje samolotów w 1972 r. Praktycznie- czteromiejscowa odmiana "Rallye 100T",
- "Rallye 100GT"- MS 880B po modyfikacjach z 1972 r.,
- "Rallye 180GT"- MS 893 po modyfikacjach z 1972 r.,
- "Rallye 100S"- konstrukcyjnie identyczny z wersją "Rallye 100T", powiększony ster kierunku, struktura lokalnie wzmocniona. Silnik Continental lub Rolls-Royce Con­tinental 0-200A o mocy 73 kW (99 KM). Samolot przeznaczony do szkolenia i dopuszczony do wykonywania korko­ciągów. Oblot- 30.03.1973 r. produkowany seryjnie w latach 1973- 1978, używany przez lotnictwo wojskowe Francji,
- "Rallye 100ST"- konstrukcyjnie zbliżony do "Rallye 125". Silnik i śmigło- jak w "Rallye 100S", możliwość sto­sowania dużego lub małego steru kierunku. Ograni­czenie masy na miejscach tylnych do 110 kg. Oblot- 4.10.1974 r., produkowany seryjnie do 1978 r. Jego konstrukcja była wzorcem dla PZL-110 "Koliber",
- "Rallye 150T"- czteromiejscowy, struktura mieszana: kadłub i usterzenie z wersji "Rallye 100ST", skrzydła i podwo­zie- z MS 892, trymery i klapka odciążająca jak w MS 892. Silnik Lycoming 0-320-E o mocy 112 kW (152 KM). Oblot- 8.11.1974 r.,
- "Rallye 150 ST"- czteromiejscowy samolot do latania klubowego o poprawionych osiągach. Konstrukcyjnie identyczny z wersją "Rallye 100ST", na lewym sterze wyso­kości klapka odciążająca, na prawym trymer stero­wany. Zespół napędowy jak w "Rallye 150T". Dopuszczony do holowania szybowców. Oblot- 10.01.1975 r.,
- "Rallye 235"- czteromiejscowy, struktura praktycznie identyczna z MS 894, lokalnie dodatkowo wzmocnio­na. Silnik Lycoming 0-540-B4B5 o mocy 173 kW (235 KM). Oblot- 1.04.1975 r. Produkowany seryjnie w kilku odmianach: 235E (sportowa), 235GT i 235FT (turystyczne), a ponadto 235G (policyjno- bojowo- patrolowa- patrz Rallye "Guerrier") z wyposażaniem obserwacyjno- ratowniczym i 235GA ("Agricole" / "Gaucho"), z których ciekawsze opisane są poniżej,
- "Rallye 235CA "Agricole" / "Gaucho"- rolnicza odmiana "Rallye 235". Zakres modyfikacji podobny jak w MS 894 "AgricoRallye". Zmienione podwozie- zastosowano pod­wozie z kółkiem ogonowym podobnie jak w MS 894 z nartami. Za pilotem zbiornik chemikaliów o pojemności 500 dm3. drugi o pojemności 80 dm3 może być umieszczony obok pilota. Instalacja rolnicza- 4 atomizery lub rury z 24 do 36 dyszami rozpylającymi, możliwość stosowania rozrzutnika Transland do chemikaliów sypkich. Oblot- 16.05.1977 r. W 1978 r. samolot otrzymał nazwę Rallye "Gaucho". W razie potrzeby samolot ten może być łatwo przebudowany na odmianę ..pasażerską- patrz "Rallye Gabier",
- "Rallye 150/SACMA"- konstrukcyjnie identyczny z "Ral­lye 150ST". Silnik 4-cylindrowy chłodzony cieczą (wszy­stkie poprzednie były chłodzone powietrzem) SACMA o mocy 112 kW (152 KM). Jest to jeden z gamy silników lotniczych oferowanych przez firmę SACMA. Silniki SACMA produkowane były w oparciu o pod­zespoły silników samochodowych Chrysler, co znacz­nie obniżało ich cenę i upraszczało problem zaopatrzenia w części zamienne. Oblot- sierpień 1977 r.,
- "Rallye Galopin" ("Rallye 110ST ")- samolot przeznaczony do szkolenia. Spotykane inne oznaczenia "Rallye 110ST ". Konstrukcyjnie iden­tyczny z "Rallye 100ST". Silnik Lycoming 0-235L-2A o mocy 81 kW (110 KM). Opracowany na przełomie lat 1977 / 1978,
- "Rallye Garnement"- samolot do szkolenia o popra­wionych osiągach, kontynuacja "Rallye 150ST". Kon­strukcyjnie identyczny z "Rallye 100ST". Silnik Ly­coming 0-360-D2A o mocy 114 kW (155 KM). Opracowany na przeło­mie lat 1977 / 1978,
- "Rallye Gaillard"- samolot wielozadaniowy, konty­nuacja "Rallye 180GT". Silnik Lycoming 0-360-A3A o mo­cy 134 kW (182 KM),
- "Rallye Gabier"- samolot wielozadaniowy, podwozie jak w "Rallye 235CA" / "Gaucho". Kontynuacja "Rallye 235FT",
- "Rallye Galerien"- samolot do holowania szybowców. Kontynuacja "Rallye 180GT". Silnik Lycoming 0-320-A3A mocy 134 kW (182 KM),
- "Rallye Guerrier"- kontynuacja "Rallye 235G". Odmia­na do zadań wojskowych i ratowniczych (patrole, obserwacja, akcje szturmowe, zrzuty sprzętu ratun­kowego). Wzmocnione skrzydła z czterema zaczepami do uzbrojenia i wyposażenia. Możliwość alternatyw­nego podwieszania zasobników z 6 niekierowanymi pociskami rakietowymi kal. 68 mm, zasobników z ka­rabinami maszynowymi (po 2 kaemy kal. 7,62 mm- zapas amunicji 500 nabojów na każdy), bomb, zasobników ze sprzętem do zrzutu lub pojemników z kamerami telewizyjnymi systemu ATAL (samolot w tym przypadku wyposażony jest w nadajnik umoż­liwiający przekazywanie obrazu do odbiorników na ziemi). Załoga- 1 lub 2 osoby w zależności od ro­dzaju zadania.

Samoloty "Rallye" były jednym najdłużej produkowanym ty­pem lekkiego samolotu sportowego w Europie, na­leżąc przy tym do wyjątkowo bezpiecznych, udanych i podatnych na modyfikacje rozszerzające możliwość ich wykorzystania. W styczniu 1962 r. firma Morane-Saulnier została zakupiona przez firmę Potez i zmieniła nazwę na SEEMS (Societe d'Exploitation des Etablissements Morane-Saulnier). W 1966 r. w celu produkcji samolotów cywilnych wydzielono firmę pod nazwą SOCATA (Societe de Construction d'Avions de Tourisme et d'Affaires). Do października 1979 r. wypro­dukowano ponad 3200 samolotów "Rallye" wszystkich wersji i odmian. Natomiast do zakończenia produkcji w 1984 r.- zbudowano ponad 3500 egz.

W Polsce.

W 1976 r. Polska zakupiła licencję wersji MS 880, MS 880B, MS 884, ”Rallye 100S” i ”Rallye 100ST”. W marcu 1976 r. Polscy piloci zapoznali się na lotnisku Okęcie z samolotem "Rallye 100" (F-BXMZ). W latach 1976- 1977 sprowadzono do Polski 3 wzorcowe samoloty "Rallye 100 ST" (SP-WGA / F-ODDF, F-ODER, F-ODES / SP-WGC).

W dniu 18.04.1978 r. wykonał pierwszy lot zakupiony we Francji samolot SOCATA ”Rallye 100ST” przerobiony na PZL-110 ”Koliber”, natomiast 8.05.1978 r. został oblatany pierwszy PZL-110 ”Koliber” zbudowany w CNPSL PZL-Warszawa.

Przykładowe samoloty SOCATA ”Rallye” użytkowane w polskim lotnictwie sportowym:
-w 1989 r. niepełnosprawny pilot Waldemar Wolski, na zaproszenie Francuskiego Stowarzyszenia Pilotów HP, odbył dwumiesięczne szkolenie lotnicze w aero­klubie Les Mureaux pod Paryżem. Po szkoleniu (20 h), wykonał 4 loty samo­dzielnie na samolocie Socata "Rallye". Jego instruktorami by­li weterani drugiej wojny światowej Guy Eisenbach- pilot dywizjonów 309. i 315 Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii oraz generał Leon Cuffaut- pi­lot pułku Normandie- Niemen w ZSRR,
- Morane-Saulnier MS 880- w 2005 r. w polskim rejestrze statków powietrznych znajdowały się 3 samoloty tej wersji. Były używane m.in. przez: Spółkę Cywilną IBEX-UL,
- Morane-Saulnier MS 887- w 2005 r. w użytkowaniu znajdował się 1 egz.,
- Morane-Saulnier MS 892A-180- w 2005 r. w użytkowaniu znajdowały się 2 egz.,
Morane-Saulnier MS 893A- w 2012 r. znajdował się samolot MS 893A (1968 r. budowy, nr seryjny 10813, napędzany silnikiem Lycoming 0-360-131 o mocy 132 kW / 180 KM). Samolot posiadał niemieckie znaki rejestracyjne,
- SOCATA ”Rallye-253GT”/MS 893E- w 2005 r. w użytkowaniu znajdowało się 5 samolotów (w tym: Aeroklub Polski- 1 egz., dyspozycyjne- 2 egz., prywatne- 2 egz). W dniu 1.01.2007 r. w polskim rejestrze statków powietrznych znajdowało się 6 samolotów tej wersji,
- Morane-Saulnier MS 894E- w 2005 r. używany był 1 egz., w 2008 r.- 3 egz.,
- SOCATA ”Rallye 150”- 2006 r. znajdował się w Polsce samolot o znakach rejestracyjnych SP-FRA,
- SOCATA ”Rallye 235C Gaucho”- w kwietniu 2011 r. został sprowadzony ze Szwecji dla Aeroklubu Nadwiślańskiego samolot o znakach rejestracyjnych SP-KNL.

Konstrukcja:
Trzymiejscowy lub czteromiejscowy wolnonośny dolnopłat o konstrukcji metalowej.
Płat o konstrukcji metalowej, dwuczęściowy, jednodźwigarowy, półskoru­powy. Jego struktura (pokrycia, że­bra, podłużnice) elektrycznie zgrzewana punktowo z blach duralowych. Dźwigar skrzydła nitowa­ny, pasy dźwigara frezowane z ką­towników duralowych. Że­bra kesonu noskowego składają się z dwóch części (dolnej i górnej) zgrzewanych do pokryć, a następnie wzajemnie łączonych ze sobą nitami. Część spływowa również zgrzewana, otwarta od tyłu, wzmocniona żebrami siłowymi w miejscach wprowadzenia sił skupio­nych od podwozia głównego oraz wsporników i szyn lotek i klap. Na całej rozpiętości skrzydła znajdują się dwusegmentowe sloty. Klapy typu Fowlera, lotki szczelinowe, konstrukcji jednodźwigarowej z pokryciem z cienkich blach żłobkowanych w części spły­wowej. W wersjach "ciężkich" struktura została wzmocniona- po­większono przekroje pasów dźwiga­ra. zmieniono podziały i grubość po­kryć. W 1972 r. (gdy całą rodzinę "Rallye" poddawano gruntownej mo­dyfikacji) zmieniono kształt końcó­wek z owalnego na prostokątny. Wers)e patrolowe i bojowe wypo­sażono w podskrzydłowe zaczepy do podwieszania wyposażenia i uzbro­jenia.
Kadłub o konstrukcji metalowej, półskorupowej, przekrój prostokątno- owalny, w części tylnej- ko­łowy. Struktura kadłuba składa się z dwóch zasadniczych części: przed­niej i tylnej. Część przednia jest konstrukcją półskorupową o prze­kroju otwartym. Tylna część kadłuba jest również konstrukcją półskoru­pową, lecz o przekroju zamkniętym Jest ona nitowana z czterech jed­nakowych ćwiartek uprzednio zgrze­wanych z podłużnicami i ćwiartkami wręg. Tył kadłuba zamyka stoż­kowego kształtu owiewka tłoczona z tworzywa termoplastycznego. W czasie wielu lat produkcji kilkakrotnie zmieniano podziały pokryć i ilość wręg. W wersjach "ciężkich" zwiększono grubości pokrycia. W 1972 r. ujednolicono konstrukcję kadłuba dla obu podstawowych typów. Kabina zakryta.
Usterzenie klasyczne. Usterzenie pionowe ze znacznym skosem. Statecznik pio­nowy metalowy, dwudźwigarowy, nitowany. Ster kierunku dwudźwi­garowy, z pokryciem z cienkich blach żłobkowanych. Statecznik poziomy niedzielony, dwudźwi­garowy. Ster wysokości dzie­lony w płaszczyźnie symetrii samo­lotu, obie połówki identyczne, dwudźwigarowe, pokryte blachą żłobko­waną.
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, stałe.

Wyposażenie- zestawy przyrządów VFR/IFR, ADF, radiostacja UHF, VOR.
Instalacje: elektryczna, hydrauliczna, ogrzewania kabiny.

Silnik- patrz opisy wersji rozwojowych.

Dane techniczne SOCATA ”Rallye” (wg [7]):

Wielkość

Rozp.

Dług.

Wys.

Pow. nośna

Masa własna

Masa start.

Pręd. max

Pręd. przel.

Pręd. min.

Wzn.

Pułap

Zasięg max

Typ

jednostka

m

m

m

m2

kg

kg

km/h

km/h

km/h

m/s

m

km

MS 880 / MS 880A

8,75

6,20

2,60

-

353

518

-

-

-

-

-

740

MS 880B
R-Club

9,56

6,82

2,60

12,28

450

770

190

170

75

2,60

3000

740

MS 880B
R-Club 100

9,61

6,88

2,60

12,28

500

770

195

173

75

2,75

3200

800

MS 881
R-Club

9,61

6,83

2,60

12,28

465
525

800

195

180

75

3,00

3200

1200

MS 882
R-Club

9,61

6,83

2,60

12,28

525

-

-

-

-

-

-

-

MS 883
Rallye 115

9,61

7,16

2,60

12,28

525
540

830

200

190

75

3,00

-

1450

MS 884
R-Club

9,61

7,05

2,60

12,28

525

850

195

185

77

2,85

2600

700

MS 885
Super R.

9,61

6,88

2,60

12,28

455
540

850

218

200

75

4,00

-

1100

MS 885
"AgricoR."

9,61

6,88

2,60

12,28

-

-

-

-

-

-

-

-

MS 886
Super R.

9,61

7,00

2,70

12,28

500
540

850

218

205

75

5,00

4300

1000

MS 887
Rallye 125

9,61

7,05

2,60

12,28

518

840

200

195

75

-

-

-

MS 890
R-Commod.

9,61

7,18

2,80
2,60

12,28

-

-

-

-

90

-

-

-

MS 892
R-Commod.

9,61

7,18

2,80
2,60

12,28

535

980

210

200

90

3,20

2800

950

MS 893
R-Commod.

9,61

7,18

2,80

12,28

555

1050

228

217

93

3,50

3900

900
1350

MS 893
"AgricoR."

9,61

7,18

2,80

12,28

-

-

-

-

-

-

-

-

MS 894
R-Commod.

9,61

7,16

2,80

12,28

615

1100

265

249

95

5,17

5000

1630

Rallye
100T

9,74

6,97

2,60

12,66

525

770

195

173

75

2,75

3200

730

Rallye
100S

9,74

6,97

2,80

12,66

495

750

195

173

75

2,95

3200

750

Rallye 100ST

9,74

7,06

2,80
2,60

12,66

450
495

850

195

173

75

2,75

3200

750

Rallye
125

9,74

7,16

2,80

12,66

510

840

195

180

80

2,85

2600

700

Rallye 150GT

9,74

7,24

2,80

12,76

550

980

210

198

90

3,00

2600

600

Rallye
150T

9,74

7,24

2,80

12,76

535

950

210

198

86

3,40

3000

1000

Rallye
150ST

9,74

7,24

2,80

12,76

525

870

210

198

95

4,40

4000

1000

Rallye 180GT

9,74

7,24

2,80

12,76

570

1050

240

225

92

4,00

3400

950

Rallye 220GT

9,74

7,25

2,80

12,76

630

1100

266

245

95

5,00

4000

1420

Rallye
235

9,74

7,28

2,80

12,76

695

1170

275

245

98

4,80

4200

1250

Rallye 235 Gaucho

9,74

7,28

2,80

12,76

700

1350

1301
2132

220

100

4,95

-

900

Rallye Galopin

9,74

7,28

2,80

12,66

520

770

203

192

75

3,20

3200

740

Rallye Garnement

9,74

7,28

2,80

12,66

543

870

220

213

74

4,06

4000

960

Rallye Galerien

9,74

7,28

2,80

12,76

545

955

226

210

83

4,42

4500

840

Rallye Gaillard

9,74

7,28

2,80

12,76

566

1050

235

225

93

3,86

3600

1110

Rallye Gabier

9,74

7,28

2,80

12,76

692

1200

275

245

100

4,95

4500

1092

Rallye Guerrier

9,74

7,28

2,80

12,76

690

1200

275

245

94

5,00

4500

1010

Uwagi:
Podwójne wartości danych oznaczają:
- w przypadku masy własnej- masę pierwszego i ostatniego egzemplarza wyprodukowanego samolotu,
1- prędkość opryskiwania.
2- prędkość robocza max.

Galeria

 • Samolot szkolno-sportowy SOCATA "Rallye 235GT" (SP-CAS) Aeroklubu Elbląskiego. (Źródło: Copyright Krzysztof Godlewski- "airfoto.pl").
 • Samolot wzorcowy SOCATA "Rallye 100ST" (SP-WGA) sprowadzony do Polski w czerwcu 1976 r. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 35/1978).
 • Samolot wzorcowy SOCATA "Rallye 100ST" (SP-WGA) w widoku z przodu. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 26/1978).
 • Samolot wzorcowy SOCATA "Rallye 100ST" (SP-WGA) w locie. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 22/1978).
 • Wersje rozwojowe samolotu SOCATA "Rallye". (Źródło: Skrzydlata Polska nr 47/1979).
 • Wersje rozwojowe samolotu SOCATA "Rallye". (Źródło: Skrzydlata Polska nr 47/1979).
 • Wersje rozwojowe samolotu SOCATA "Rallye". (Źródło: Skrzydlata Polska nr 47/1979).
 • Wersje rozwojowe samolotu SOCATA "Rallye". (Źródło: Skrzydlata Polska nr 47/1979).
 • SOCATA "Rallye 235GTC", rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 30/1976).

Źródło:

[1] Glass A. ”Samoloty PZL 1928-1978”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[2] Liwiński J. ”Rejestr polskich statków powietrznych 2006”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2006.
[3] Komender P. ”Przyjazne Darłowo”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 9/2006.
[4] Liwiński J. ”Co lata na polskim niebie, rejestr 2007”. Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 2/2007.
[5] Skonecki Ł. ”Socata Rallye 235C w Aeroklubie Nadwiślańskim”. ”Lotnicza Polska”
[6] allegro.pl.
[7] Makowski T. "Saga rodu Rallye". Skrzydlata Polska nr 46 i 47/1979.
[8] "Pilot niepełnosprwny". Lotnictwo Aviation International nr 4/1992.

blog comments powered by Disqus