Wojciechowski (I. Walenty) "Flying machine", 1911

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / USA.
Układ statku powietrznego z powierzchnią spadochronową zwijaną pomiędzy płatami ustawionymi w tandem, przekrój podłużny samolotu. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

W dniu 31.10.1911 r. I. Walenty Wojciechowski zgłosił w USA do opatentowania aparat latający, wyróżniający się tym, że samolot ("Flying machine") zaopatrzono w zwijaną pomiędzy piatami nośnymi powierzchnię spadochronową. Pa­tent nr 1.040.600 wydano mu 8.10.1912 r.

Wynalazca kreślił statek powietrzny złożony z kadłuba niosącego silnik, dwa płaty nośne w ukła­dzie tandem oraz wirnik nośny, śmigło napędowe i ogonowe śmigło sterowe. Pomiędzy przednim a tylnym płatem zabudowano ramy, które utrzymują zas­łony. Są one zrolowane na wałku ale w razie potrzeby mogą być rozpostarte pokrywając przestrzeń pomię­dzy listwą spływu przedniego płata a krawędzią na­tarcia tylnego. To urządzenie typu markizy. Jej ra­miona są przegubowo łączone z kadłubem. Na koń­cach niosą wałek z nawiniętym materiałem. W razie potrzeby przy pomocy dźwigni i cięgien mogą być uniesione z pozycji pionowej do poziomej a zasłony rozsunięte pod działaniem linek. Ich zwolnienie sprawia, że pod działaniem sprężyn zasłony nawijają się ponownie na wałek. Dodatkowy spadochron za­montowany jest nad kadłubem Tutaj roleta markizy wsparta jest na dwu kolumnach a zasłonę rozsuwać można równocześnie na obie strony. Jej konstrukcja jest podobna jak omówionej wyżej.

W memoriale patentowym sporo miejsca poświę­cono urządzeniom nośnym i sterowym aparatu lata­jącego, stanowiącego fuzję samolotu ze śmigłowcem. Płat tylny osadzony jest sztywno. Przedni, dzielony na dwie połowy (każda z jednej strony kadłuba) osadzo­ny jest na osi przebiegającej wzdłuż krawędzi natar­cia. Odpowiedni mechanizm umożliwia obrót płata wokół tej osi i zmianę kątów jego natarcia od dodat­nich do ujemnych. Dzięki temu sterowanie wysoko­ścią lotu odbywa się za pośrednictwem tego płata. Sterowanie kierunkiem lotu odbywa się z pomocą śmigła ogonowego osadzonego na wale, które można przesuwać w poziomej szczelinie w prawo lub w lewo za pośrednictwem odpowiedniej dźwigni i systemu cięgien (zmiany kierunku ciągu śmigła). Funkcje nośne, ale także sterowe, pełni również wirnik osa­dzony ponad centralną częścią kadłuba. Przednie śmigło napędowe osadzone jest bezpośrednio na wale silnika. Wirnik i śmigło ogonowe dysponują napę­dem od tego samego silnika za pośrednictwem transmisji łańcuchowej, odpowiednich przekładni i sprzęgieł umożliwiających odłączanie lub włączanie wirnika i śmigła ogonowego.

Właściwy przedmiot wynalazku stanowi kon­strukcja spadochronu, który w przypadku awarii sprowadzać miał na ziemię samolot z załoga. Po­wierzchnia spadochronu mogła być przy tym swobodnie regulowana przez większe lub mniejsze unie­sienie ramion podtrzymujących zasłony jak też przez mniejsze lub większe rozsunięcie zasłon markizy.

Galeria

  • Układ statku powietrznego z powierzchnią spadochronową zwijaną po¬między płatami ustawionymi w tandem, szczegóły konstrukcji. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus