Warchałowski samolot bezza­łogowy, 1911

Projekt pionierskiego samolotu bezzałogowego, nosiciela bomby. Polska / Austro-Węgry.
Układ i konstrukcja latającej bomby wg projektu Karola Warchałowskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 6.12.1911 r. Karol Warchałowski zgłosił w Austrii do opatentowania po­cisk. Patent nr 57.368 wydano mu 1.09.1912 r. Doty­czył w istocie rozwiązania ideowego samolotu bezza­łogowego, nosiciela bomby.

Korpus statku powietrz­nego wykonano w postaci opływowego wrzeciona zaopatrzonego w stateczniki i usterzenie ogonowe oraz w płaty nośne umożliwiające lot ślizgowy. Wy­rzucany z odpowiedniego wyrzutnika, w postaci dłu­giej rury zaopatrzonej w szczeliny umożliwiające przejście skrzydeł oraz w wycięcia utrzymujące spe­cjalne występy korpusu bomby (np. listwy stateczni­ków), prowadzące pocisk w lufie wyrzutnika i zapo­biegające jego rotacji. W memoriale patentowym Karol wskazywał, że wyrzutnik ten może być monto­wany na samolocie, balonie, sterowcu lub na powierzchni ziemi (w punktach położonych wyżej od celu). Płaty nośne łączył z korpusem śrubami w do­wolnym układzie (górnopłata, średniopłata, dolnopłata). Kąt wychylenia zawiasowego usterzenia po­ziomego mógł być ustawiany przed wystrzeleniem bomby. Z poziomej osi steru wyprowadzono w dół pionowy bolec, przesuwany w łukowej prowadnicy i unieruchamiany w niej pod żądanym kątem przez nakrętkę motylkową. Analogicznie rozwiązano na­stawianie kąta wychylenia steru pionowego. Dzięki temu możliwym jest by bomba mogła ominąć prze­szkodę terenową i spływać w kierunku celu lotem ślizgowym nie tylko w linii prostej.

Prace Karola Warchałowskiego nad uzbrojeniem łączyć należy z aktyw­nością zakładów Augusta Warchałowskiego (Werner & Pfleiderer w Wied­niu) na polu wyścigu zbrojeń.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus