Szumowski sterowiec, 1893

Projekt sterowca pionierskiego. Polska / Rosja.

Rozwijając pomysł zastosowa­nia "aerobałek" w aeronautyce Joachim Szumowski opatento­wał w Wielkiej Brytanii i USA projekt sterowca, któ­rego szkic kreślił w wyżej omawianym patencie. 4.01.11893 r. zgłosił w Wielkiej Brytanii do opaten­towania udoskonalenia związane z balonem. Patent nr 221 wydano mu 18.03.1893 r. Rozwiązanie opaten­towano również w USA (patent nr 510.492).

W memoriale patentowym przedstawiono płaską powłokę balonu o obrysie owalnym, podzieloną prze­grodami na autonomiczne przedziały- pojemniki wypełnione gazem. Powłoka gazowa złożona jest z szeregu gazoszczelnych sześcianów, wykonanych z impregnowanej tkaniny, łączonych na krawędziach paskami płótna w taki sposób by powstało poduszkopodobne opakowanie stanowiące równocześnie zewnętrzną powłokę gazową. W innej wersji pojem­niki wewnętrzne mogą być umieszczone w powłoce aerostatu w stanie złożonym a następnie napełnione gazem przez odpowiednie zawory. Można też wyko­nać swego rodzaju zewnętrzne opakowanie w postaci równoległych płóciennych rur, do wnętrza których wsuwane są cylindryczne komory gazowe. Mogą być one także podzielone na autonomiczne przedziały gazowe. By zwiększyć szczelność zbiorników gazu można teleskopowo umieszczać jeden w drugim i impregnować powłoki każdego z nich. Aerostat związany jest z gondolą za pośrednictwem pionowej ramy w taki sposób, że powłoka gazowa może być obracana względem gondoli wokół osi poprzecznej ramy lub względem osi do niej równoległej. Prze­mieszczenie gondoli względem powłoki gazowej uzy­skuje się za pomocą łańcucha przechodzącego w gondoli przez koło łańcuchowe i przytwierdzonego w odpowiednich miejscach do balonu. Do ramy, pomiędzy balonem a gondolą zamocowano śmigło ciągnące o napędzie z silnika umieszczonego w gon­doli. Zależnie od potrzeby można ustawiać je pozio­mo, pionowo lub ukośnie i zmieniając kierunek ciągu sterować lotem.

To rozwiązanie stanowi rozwinięcie wcześniejsze­go patentowanego w Rosji, Wielkiej Brytanii i USA na belki zwane "aerobałkami", które wynalazca pro­ponował stosować np. dla budowy przepraw przez rzeki czy potoki. Tutaj szczegółowo zakreślono moż­liwości ich zastosowania dla celów żeglugi powietrz­nej. Wcześniej przedstawiono to zastosowanie w pa­tencie rosyjskim. Patenty angielski i amerykański na "aerobałki" zgłaszane 27.07. i 17.10.1892 r. nie wspomniały o nim. Można więc wnosić, że wynalazca rozwinął ten wątek swego pomysłu dopiero w trzecim wniosku patentowym zgłoszonym w Rosji 26.11.1892 r. Stąd osobne patenty angielski i amerykański za­strzegające prawa wynalazcze na układ i strukturę aerostatu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus