Rymkiewicz "Ptak", 1914

Projekt pionierskiego ornitoptera. Polska / Rosja.
Schemat skrzydłowca projektu Zenona Rymkiewicza określanego mianem ”Ptak” w rzucie z góry i w przekroju podłużnym. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 27.06.1914 r. Zenon Rymkiewicz prosił ministra wojny Rosji o udzielenie pomocy w realizacji aparatu latającego jego pomysłu, którego sam nie może zbudować z bra­ku środków.

Wykonał jego model (długość 2,84 m, szerokość 0,71 m, wysokość 1,42 m, rozpiętość skrzy­deł 2,84 m), który przedstawiany kilku inżynierom miał wzbudzić ich zainteresowanie. Z podanych prze­zeń informacji wynika, że był to model aparatu latają­cego cięższego od powietrza w układzie ornitoptera- skrzydłowca.

Na trzykołowym podwoziu typu rowe­rowego, na wysięgniku zamontowano płat ruchomy, w układzie dwupłata. Skrzydła wykonywały ruch okresowo- zmienny, z góry w dół i do góry, o ampli­tudzie na końcówkach 50°, a napędzane miały być siłą mięśni pilota przez przekładnię typu rowerowego- chociaż Rymkiewicz pisze, że realizując projekt w skali 1:1 bezwzględnie należy użyć silnika mechanicznego. Częstotliwość ruchu skrzydeł wynosić mia­ła 800 uderzeń/min. Rymkiewicz zakładał, że gdyby rozbudować przekładnię, wartość ta może dojść do 1000/min. Aparat miał być zaopatrzony w dwa stery- wysokości i kierunku, a wynalazca podkreślał prostotę konstrukcji.

7 lipca Główny Zarząd Wojskowo-Techniczny (GWTU) prosił go o uiszczenie opłaty skarbowej, 10.07.1914 r. Rymkiewicz dostarczył znaczki skarbo­we. 20 lipca naczelnik GWTU pisał do Rymkiewicza, że dostarczony przez niego materiał nie pozwala na ocenę projektu. Prosił go o dostarczenie rysunków lub modelu aparatu.

30 lipca Rymkiewicz przesłał opis aparatu latają­cego, który ochrzcił mianem "Ptak", oraz jego rysun­ki, ponawiając prośbę o pomoc w przeprowadzeniu doświadczeń i zbudowaniu aparatu. Dalsze dane odnośnie "Ptaka" Rymkiewicza czerpiemy z opinii eksperta- gen. Nila L. Kirpiczewa, opracowanej w sierpniu 1914 r. Zwrócił on uwagę, że ornitopter prezentuje typ mięśniolotu, pozbawiony jest silnika mechanicznego i nie był poddawany próbom. Anali­zując rysunki konstatował, że podczas ruchu skrzydeł projektowany mechanizm przekładni ruchu kół na skrzydła z pewnością ulegnie zniszczeniu. Ponadto, przy analogicznej prędkości ruchu roboczego skrzy­dła w dół i jałowego w górę jego opór w powietrzu będzie identyczny. Dlatego orzekł, że projekt Rym­kiewicza nie prezentuje niczego nowego, a jego aparat latać nie będzie.

Komitet Techniczny przypomniał na posiedzeniu 14.08.1914 r., że Rymkiewicz proponuje wykorzystanie jego idei przez władze wojskowe, sam bo­wiem, nie mając wykształcenia technicznego i środ­ków materialnych, nie może wykończyć swego apara­tu. Komitet przyjął do wiadomości opinię generała Kirpiczewa i uznał, że prośbę Rymkiewicza o wspar­cie jego prac lotniczych należy odrzucić. 15.08.1914 r. decyzję tę zatwierdził naczelnik GWTU, o czym też zawiadomiono wynalazcę.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus