Podolski Sergiusz

Sergiusz Podolski, syn Andronika, zamieszkały w Werszad w gub. podolskiej.

Ponad rok, począwszy od 16.09.1915 r., nie ustawała wymiana kore­spondencji pomiędzy Głównym Zarządem Wojskowo- Technicznym Ministerstwa Wojny Rosji (GWTU) a Podolskim, który kolejno 16 września, 7 i 9 paź­dziernika, 1 listopada, 15.12.1915 r. i 18.01.1916 r. bezustannie zgłaszał Zarządowi coraz to nowe pomysły wynalazcze: na bojowy pojazd gąsienicowy i różne elementy jego dodatkowego wyposażenia, na gigantyczny walec- pchany przez żołnierzy do poko­nywania okopów i zasieków, na urządzenie do bom­bardowania okopów nieprzyjaciela pociskami gazo­wymi i in., na elektryczny moździerz i karabin ma­szynowy, na tłumik broni strzeleckiej i pocisk wypeł­niony ciekłym powietrzem, na most składany w prze­ciągu 1 minuty i urządzenie pozwalające samocho­dom pokonywać okopy, na pancerze dla żołnierzy etc.

Wśród wynalazków oferowanych przezeń armii znajdujemy również związane z lotnictwem:
- napowietrzna sieć energetyczna, po której porusza się swoisty "powietrzny trolejbus",
- samolot bombowy- wyposażony w silnik odrzutowy,
- mały silnik odrzutowy- w kilka minut montowany w ogonowej części dowolnego samolotu, który uru­chamiany w przypadku awarii głównego zespołu napędowego pozwala sprowadzić samolot na ziemię lub też startować bez rozbiegu. Silnik ten miałby pra­cować na paliwie płynnym, będącym mieszaniną wodoru i powietrza. Zaworami tego silnika pilot kie­rowałby za pośrednictwem stalowych linek, wypusz­czając płynne gazy zapalałby je elektryczną iskrą,
- jednomiejscowy miniaturowy samolot dla zwiadu, bardzo tani w budowie (ok. 200 rb.),
- stanowisko moździerza lub karabinu maszynowego lokowane nad pozycjami nieprzyjaciela- na małym śmigłowcu o wirnikach napędzanych z silników elek­trycznych, do których energia jest doprowadzana przewodem z ziemi.

Informując o swych wynalazkach stale domagał się potwierdzeń czy Zarząd otrzymał jego wcześniejsze pisma, niepokoił się, że mogłyby wpaść w ręce nieprzyjaciela. Bezustannie je mnożąc, wnosząc wciąż nowe uzupełnienia, ponawiał prośby o udzielenie mu wsparcia finansowego na realizację wynalazków, dostarczenie odpowiednich maszyn i urządzeń, róż­nych przyrządów elektrycznych, dużych akumulato­rów, niezbędnych do wyposażenia warsztatu i prowa­dzenia badań. Postulował oddanie do jego dyspozycji wykwalifikowanych robotników. Konstruując pan­cerz do ochrony żołnierza przed pociskami prosił o przyznanie mu prawa posiadania lekkiego i ciężkiego uzbrojenia, mówiąc o urządzeniach do przepraw samochodów przez strumienie prosił o dostarczenie dokumentacji standardowego samochodu. Kilka­krotnie prosił o wskazanie, który z proponowanych wynalazków interesuje władze, które powinien roz­winąć i szczegółowo opracować. Odpowiedziano mu, że tego nikt- oprócz niego - nie jest w stanie roz­strzygnąć.

Już na początku listopada 1915 r. zwrócono uwagę Podolskiemu, że opisy jego wynalazków są ogólne, a rysunki schematyczne- nie sposób ocenić ich war­tości, jeżeli wynalazca nie nadeśle właściwie wykona­nych opisów i szczegółowych rysunków. W styczniu 1916 r. oficerowie Oddziału Wynalazków GWTU byli już na tyle zirytowani wymianą korespondencji z Podolskim, że wręcz oznajmili mu, że tylko zajmuje uwagę Oddziału wielką liczbą różnych schematycz­nych idei, a dalszy ich kontakt z nim może być poży­teczny tylko wówczas, gdy skoncentruje uwagę na jednej z wybranych i zaproponuje konkretny, opra­cowany wynalazek. W odpowiedzi Podolski rozwijał nowe propozycje i prośby. W piśmie z 18 stycznia 1916 r. prosił np. o przysłanie mu do pomocy jego brata Wiktora, oficera służącego w armii frontowej, zatrudnionego przed wojną w zakładach mechanicz­nych w Kijowie. Uzasadniał, że sam nie ma wykształ­cenia technicznego, dysponuje tylko skromnie wypo­sażonym warsztatem, trudno się więc dziwić, że pre­zentuje idee ogólne i schematyczne. Jeżeli władze udzielą mu pomocy, to będzie mógł je rozwinąć, a pomysłów ma wiele, korzystając z okazji prezentuje kolejne...

Konstrukcje:
Podolski "powietrzny trolejbus", 1915, projekt samolotu doświadczalnego.
Podolski samolot bombowy, 1915, projekt samolotu bombowego.
Podolski samolot dla zwiadu, 1915, projekt samolotu rozpoznawczego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus