Piłsudski Eugeniusz

Eugeniusz Piłsudski, syn Bolesława, inżynier, zamieszkały w Pe­tersburgu.

W latach 1915- 1917 nadesłał do Minister­stwa Wojny ofertę budowy miny powietrznej i bezzałogowego samolotu. Wcześniej, 2.11.1915 r. pro­sił Tow. im. Ledencowa o wsparcie dla jego projektu detonowania min wodnych na odległość z wykorzy­staniem fal radiowych. Po ocenie projektu przez eks­perta 28.12.1915 r. prośbę jego odrzucono, zwracając uwagę, że Piłsudski niewiele się zna na problemach sterowania detonacją min z pomocą sygnałów radio­wych. 5.01.1916 r. wynalazca się odwoływał, ale decyzję utrzymano, o czym powiadomiono go 25.02.1916 r.

Piłsudski uzyskał również Świadectwo Ochrony nr 1019 na przyrządy do elektrycznej sygnalizacji użycia przez nieprzyjaciela gazów duszących, o czym Ministerstwo Handlu i Przemysłu zawiadomiło Mini­stra Wojny. Ministerstwo Wojny po ocenie jego pro­pozycji uznało, że nie posiada ona wartości utylitar­nych i 20.04.1917 r. wskazało, że nie jest zaintere­sowane czerpaniem z wynalazku. Ministerstwo Han­dlu i Przemysłu oceniając jego memoriał patentowy uznało z kolei, że propozycja nie nosi znamion nowo­ści i nie zasługuje na wydanie patentu wynalazczego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus