Kubicki Piotr

Piotr Kubicki. (Źródło: Jerzy B. Cynk via Praca zbiorowa. "PZL.37 Łoś". Seria Monografie lotnicze nr 100. Wydawnictwo AJ-Press. Gdańsk 2006).

Piotr Kubicki urodził się 22.12.1903 r. w Taganrogu (Rosja) jako syn Benedykta, artysty malarza. Otrzymał patriotyczne wycho­wanie w duchu głębokiej miłości do Polski. W 1920 r. jego ojciec na stałe za­mieszkał w Wilnie, gdzie uzyskał pracą nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Obserwując zain­teresowanie syna techniką uznał, i ż naj­lepszym dla niego rozwiązaniem będzie kontynuowanie nauki w stolicy.

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej rozpoczął w 1923 r. Zainteresował się wówczas lotnictwem. Wstąpił do Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Stu­dentów Politechniki Warszawskiej. W sekcji tej poznał wielu przyszłych inży­nierów- konstruktorów lotniczych, m.in. Je­rzego Dąbrowskiego, pod którego kierownictwem pracował od 1931 r. w Państwowych Za­kładach Lotniczych w Warszawie. W czasie przerwy w studiach pra­cował przez rok (1927- 1928) w PWS u inż. Aleksand­ra Grzedzielskiego przy rysunkowym i wytrzymałościowym opracowaniu skrzydeł samolotu PWS-5, następnie zaś w firmie Rzewuski i S-ka na Pradze, gdzie skon­struował rewelacyjny maszt budowlany (wysokości 48 m) do rozprowadzania betonu.

W 1931 r. Kubicki rozpo­czął pracę w zespole Dąbrowskiego w PZL jako szef grupy zajmującej się skrzydłem PZL-19. Od stycznia 1933 r. został zastępcą Dąbrowskiego, przyjmując od­powiedzialność za obliczenia wytrzymałościowe PZL-26. W kwietniu 1934 r. Kubicki złożył egzamin dyplo­mowy i uzyskał tytuł inżyniera, po czym powrócił do PZL, podejmując opracowanie szczegółowej konstrukcji i wytrzymałości PZL-37 "Łoś". Piotr Kubicki posiadał niezwykłe zdolności organizacyjne oraz talent do cieka­wych rozwiązań konstrukcyjnych poszczególnych elementów samolotu. Samolot otrzy­mał oryginalne podwozie systemu Ku­bickiego. Każda goleń tego podwozia miała dwa koła bliźniacze. To pionier­skie rozwiązanie konstrukcyjne zostało opatentowane w 1939 r. Za pracę tę otrzymał on Srebr­ny Krzyż Zasługi. Następnie brał udział w pracach projektowych nad następcą "Łosia"- samolotem bombowym PZL-49 "Miś".

We wrześniu 1939 r. wraz z wytwórnią ewaku­ował się do Rumunii, a następnie przez Francję do Wielkiej Brytanii. W późniejszych latach brał udział w wielu przedsięwzięciach. W latach 1940-1943 praco­wał w firmie Westland Aircraft w Yeovil, najpierw w Biurze Wytrzy­małościowym, a następnie w Biurze Projektów Wstęp­nych. W latach 1943- 1945 został powołany do Działu Technicznego Dowództwa Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.

W latach 1945- 1951 był zatrud­niony w English Electric w Preston, w biurze W. E. W. Pettera, jako główny inżynier kontroli masy przy kon­struowaniu bombowca "Canberra", a później przy projektowaniu myśliwca naddźwiękowego "Lightning". W la­tach 1951- 1952 przeszedł wraz W. E. W. Petterem do firmy Folland w Hamble, jako szef jednego z zespołów przy projektowaniu lekkiego myśliwca "Midge" (poprzednik myśliwca "Gnat").

W grudniu 1952 r. wyemigrował do Kanady, przyjmując pracę w Avro Canada, m.in. przy projekcie samolotu myśliwskiego Avro Canada CF-105 "Arrow". W 1959 r., wobec likwidacji Avro Canada, przeniósł się do USA, gdzie pracował w firmie Piasecki Helicopter Corp. w Philadelphii jako główny konstruktor śmig­łowca zespolonego Piasecki 16 ”Pathfinder I” / ”Pathfinder II” / ”Pathfinder III”. (Inżynierowie: Piotr Kubicki, Zbysław Ciołkosz i Kazimierz Korsak mieli poważny wkład w koncepcję i projekty śmigłowców zespolonych, tj. wyposażonych prócz wirnika nośnego w dodatkowe źródło ciągu).

W 1972 r. przeszedł na emeryturę, pracując jako konsultant (m.in. dla Piaseckiego) do 1983 r.

Pod koniec życia urzeczywistnił swoje marzenia- pozostawienie młodemu poko­leniu polskiej dokumentacji technicznej lat trzydziestych utraconej w wyniku II wojny światowej. Odtworzył on bowiem rysunki konstrukcyjne polskiego samolotu bombowego PZL-37 "Łoś", posłu­gując się jedynie pamięcią, dostępnymi katalogami, artykułami technicznymi, a także notatkami.

Zmarł 17.04.1990 r. w miejscowości Wallingford (Pennsylvania, USA), w wie­ku 86 lat, gdzie z żoną Heleną mieszkał od wielu lat.

Konstrukcje:
PZL-26, 1934, samolot turystyczny, zawodniczy.
PZL-37 ”Łoś”, 1936, samolot bombowy.
PZL-49 ”Miś”, 1939, projekt samolotu bombowego.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[3] Glass A. ”Samoloty PZL 1928-1978”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1980.
[4] Witkowski J. ”Polski wkład w technikę śmigłowcową”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[5] (m) " Piotr Kubicki 1903-1990". "Mała Encyklopedia Lotników Polskich". Skrzydlata Polska nr 36/1990.
blog comments powered by Disqus