Massalski "torpeda powietrzna", 1914

Projekt bezzałogowego samolotu- latającej bomby. Polska / Rosja.
Przekrój podłużny bezzałogowego samolotu sterowanego radiem konstrukcji Konstantego Massalskiego. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).

W dniu 20.09.1914 r. Konstanty Massalski oferował Głównemu Zarządowi Wojskowo- Technicznemu (GWTU) Ministerstwa Wojny Rosji rozwiązanie "torpedy powietrznej" kierowanej falami elektromagnetycznymi, która mogłaby znaleźć zasto­sowanie militarne, deklarując, że jeżeli projekt okaże się dobry, to odda go na usługi rządu. Załączył do tego rysunki i opis, ten ostatni w języku francuskim. Zgłaszał również wolę osobistego wyjaśnienia projektu, jeśli władze pokryją koszty podróży do Petersburga.

27 września GWTU prosiło Massalskiego o uisz­czenie opłaty skarbowej. Gdy 14.10.1914 r. nadesłał znaczki skarbowe, sprawa nabrała biegu.

23 października Komitet Techniczny GWTU wy­słuchał opinii gen. mjr. Swentorżeckiego o projekcie Massalskiego. Recenzent zwrócił uwagę, że Massalski zamierza użyć w charakterze powietrznej miny kla­sycznego samolotu wyposażonego w automatyczny stabilizator stateczności, a kierowanego z ziemi sy­gnałami radiowymi. Pomijając fakt, mówił Swentorżecki, że dotąd nie opracowano skutecznego samo­czynnego stabilizatora stateczności, to sama propozy­cja kierowania lotem za pomocą fal elektromagne­tycznych nie jest nowa. W Rosji wystąpił z taką Fomin- Komitet Techniczny badał ją i odrzucił. Różni­ca między projektem Massalskiego a Fomina polega na tym, że Fomin umieszczał na samolocie jeden odbiornik, a Massalski dwa, z których każdy odbiera fale różnej długości. Każdej z fal czterech długości wysyłanych z dwu nadajników na ziemi (odbieranych czterema antenami- każda fala inną) przypisano odmienne zadania: ster w prawo, ster w lewo, ster w dół, ster w górę. Jeden odbiornik służył do stero­wania usterzeniem wysokości, drugi- kierunku.

Massalski podkreślał przy tym, że sterowanie samolo­tem falami radiowymi wymaga utrzymania tego roz­wiązania w tajemnicy, gdyż nieprzyjaciel łatwo mógł­by zakłócać fale radiowe. Recenzent uznał, że w ówczesnym stanie techniki schemat kierowania lotem przy użyciu nadajnika i odbiornika fal radio­wych nie może być praktycznie użyteczny. Propozycję Massalskiego- budo­wy bezzałogowego nosiciela bomby 200 kg- odrzu­cono.

Galeria

  • Schemat układu odbiorników i serwomechanizmów steru wysokości oraz silnik napędzający przez przekładnię ster wysokości. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).
  • System zdalnego sterowania i rozmieszczenia nadajników na ziemi. (Źródło: Januszewski S. ”Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus