Majewski Edward

Edward Majewski, poddany Cesarstwa Rosyjskiego, urodził się ok. 1885 r. Uczestnik ruchów rewolucyjnych 1905- 1907 r., później student Wydziału Mechanicz­nego Politechniki w Kijowie. W 1911 r. znajdujemy go w lubelskim Więzieniu Gubernialnym, aresztowa­nego za przestępstwo pospolite.

1.11.1911 r. za pośrednictwem Lubelskiego Sądu Okręgowego prosił ministra wojny o udzielenie mu pomocy w realizacji opracowanych przez siebie projektów aparatów latających.

Pisał, że znajduje się w okropnym położeniu, które grozi jego przyszłości, a którego ofiarą paść mogą również jego prace z za­kresu lotnictwa i mechaniki, nad którymi pracował w ostatnich trzech latach. Prosił ministra by zechciał przysłać do więzienia lubelskiego swych przedstawi­cieli- specjalistów, którzy mogliby ocenić ich wartość- by nie przepadły, a ojczyzna wykorzystała dany mu przez Boga talent. Wysłannikom ministra przed­stawi rysunki i udzieli szczegółowych informacji o dokonanych przez siebie wynalazkach, które chciałby też- przy pomocy ministra wojny- opatentować. Pisał również, że trudno jest wynalazcy zdobyć uzna­nie i patent w Rosji- we własnym kraju, a historia uczy, że wiele rodzimych talentów mogło rozwijać się za granicą, nie mogąc pokonać konserwatyzmu w myśleniu rodaków. Uznanie w Rosji zyskiwali wów­czas, gdy prace ich znajdowały zastosowanie na obczyźnie. Dlatego, skarżąc się na swój los, zwierzał się, że i on zamierzał po studiach wyjechać do Belgii, naturalizować się tam i jako inżynier zrealizować oraz opatentować swoje wynalazki.

Mówiąc zaś o przedmiocie swych wynalazków wy­jaśniał, że doprowadziła go do nich krytyczna refleksja nad stanem współczesnej techniki lotniczej i aeronautyki. Samoloty i aerostaty, mimo postępu w roz­woju ich konstrukcji, prezentują wciąż wiele wad. Silniki nie zawsze są sprawne, a przy tym ciężkie i słabe, a same statki powietrzne są niebezpieczne. Samolot nie spełnia oczekiwań wiązanych z jego za­daniami jako środka obserwacji pola walki- nie jest w stanie wykonywać w powietrzu zawisu, zmuszony jest do krążenia nad celem, co utrudnia obserwację. Aerostat, z uwagi na mniejszą prędkość lotu, mógłby być lepszy do prowadzenia działań rozpoznawczych, ale wypełniający go wodór w każdej chwili grozi eks­plozją, kłopotliwe jest posługiwanie się balastem, który raz wyrzucony z aerostatu jest bezpowrotnie stracony, ponadto aerostat jest bardziej od samolotu narażony na ostrzał ze strony przeciwnika. Wylicza­jąc te wady przechodzi do prezentacji własnych pro­pozycji.

Benzynowy silnik wielocylindrowy proponuje za­stąpić turbiną, dającą większe obroty, oznajmia przy tym, że znalazł sposób zwiększenia siły eksplozji gazu, wskutek czego jego silnik może dać moc 74 kW (100 KM) i więcej.

Jego udoskonalenie samolotu polega zaś na przy­daniu płatowcowi w układzie samolotu Blériot większej liczby śmigieł, odmiennie przy tym usytu­owanych. Mówi, że jego samolot może wykonywać lot w zawisie, wskazuje to, że myślał o uzupełnieniu płatowca typu Blériot wirnikiem nośnym, o śmigłowcu w układzie rotodyny. Co zaś do udoskonale­nia aerostatu, to proponuje stosowanie nieprzepusz­czalnych powłok gazowych, eliminujących straty wodoru. Gondole towarowe i silnikowe sterowca umieszcza wewnątrz szkieletu cygara- zbiornika gazu, który na zewnątrz opatrzony jest jedynie śmi­głami i sterami. Proponuje przy tym opancerzenie swego sterowca i napęd urządzeń wytwarzających ciąg z turbiny.

Minister wojny Rosji otrzymał jego list 9 listopa­da, dzień później znalazł się on w Głównym Zarzą­dzie Inżynierii (GIU), który już 12.11.1911 r. wezwał wynalazcę, aby dostarczył opis, rysunki i obliczenia, niezbędne do oceny jego projektów oraz uiścił opłatę skarbową, znaczkami skarbowymi.

Projekty udoskonaleń statków powietrz­nych, tak jak przedstawiał je w liście z 1.11.1911 r., nie zawierają danych wystarczających do ich oceny, mało tego- jego oferta brzmi fałszywie, a ograniczając się tylko do tego co sam o swych pro­jektach mówił, należy sądzić, że mamy tutaj do czynienia nie tyle z projektami, lecz z ideami, sposób prezentacji których każe powątpiewać w kwalifikacje techniczne Majewskiego- w każdym razie w dziedzi­nie techniki lotniczej.

Konstrukcje:
Majewski sterowiec, 1911, projekt sterowca pionierskiego.
Majewski samolot, 1911, projekt samolotu pionierskiego.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
blog comments powered by Disqus