Lewkowicz Aeronautical Apparatus, 1912

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / USA.
Projekt samolotu Władysława Lewkowicza. Układy lotek na płacie nośnym, 1/2- lotka pojedyncza. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 28.03.1912 r. Władysław Lewkowicz opatentował w USA (patent nr 1.238.031, wydany 21.08.1917 r.), aparat latający (Aeronautical Apparatus).

Samolot znamienny rozwiązaniem konstrukcji i działania płata, sterowany dro­gą zmiany kąta natarcia (przez przestawienie całego płata lub wychylenie lo­tek). Przedstawiono kilka wersji rozwiązania powierzchni sterowych płata noś­nego:
- obie połówki płata zaopatrzono w lotki, które mogą być wychylane róż­nicowo (sterowanie w osi podłużnej i pionowej) bądź łącznie w górę lub w dół, synchronicznie lub nie z usterzeniem ogonowym (sterowanie w osi poprzecznej),
- obie połówki płata zaopatrzono w zdwojone lotki o działaniu jak wyżej, przy czym możliwym jest wychylanie łączne zespołów lotek bądź tylko wewnętrznych lub zewnętrznych, lub niezależne, równoczesne opero­wanie zespołami lotek dla uzyskania np. efektu zakrętu we wznoszeniu, bądź redukcji prędkości lotu (hamulec aerodynamiczny),
- płat nośny zamontowany jest obrotowo na osi poprzecznej; zmianę ką­tów natarcia uzyskuje się równocześnie na obu połówkach: synchronicz­nie lub różnicowo, bądź niezależnie na jednej lub drugiej połowie obra­canego płata,
- płat nośny złożony jest z kilku wąskich powierzchni osadzonych obroto­wo na osiach poprzecznych, zachodzących na siebie i wychylanych jak lotki, łącznie lub nie, synchronicznie z obu stron osi podłużnej samolotu lub różnicowo,
- płat nośny o analogicznej konstrukcji jak wyżej, z tym, że wprowadzono podział płata na sekcje (po dwie na połówce), które wychylane być mogą łącznie lub nie.

Każdy z wariantów regulowanych powierzchni płatów lub ich części może być stosowany dla samolotów jedno- lub dwupłatowych. Wprowadzając zastrze­żenia patentowe objęto nimi także kadłub samolotu o przekroju trójkąta oraz dwa typy rozwiązania sterownicy stosowane w zależności od tego czy na po­łówce płata zamontowano pojedyncze czy zdwojone zespoły powierzchni sterowych.

W swojej propozycji wynalazczej wskazywał na zalety lotki jako instru­mentu sterowania lotem. Szeroko omówił nie tylko zasadę jej działania w od­niesieniu do modelu podstawowego, ale też w stosunku do wariantów roz­budowanych, kreśląc w istocie ideę płata zmechanizowanego .

Jest wielce prawdopodobnym, że Lewkowicz podejmował w USA próby budowy samolotu własnej konstrukcji. Można przyjąć, że poważnie rozważał zastosowanie w nim rozwiązań, o których mówił jego patent. Jakby nie było, to idee techniczne kreślone przez Lewkowicza znalazły zastosowanie w wielu konstrukcjach lotniczych. Wiemy też, że Lewkowicz opracował w 1912 r. ude­rzenie zderzakowe blokujące stery i uniemożliwiające start samolotu pod zbyt wielkim kątem natarcia. W 1918 r. odnajdujemy go jako pełnomocnika firmy

samochodowej Body w Nowym Jorku, patentował wówczas w USA własne rozwiązania pojazdu drogowego (patenty nr 1.256.239 i 1.288.065). Firma Convertible Automobile Body Corporation produkowała karoserie samocho­dowe opracowane przez Lewkowicza .

Wiadomo, że między jego patentami wynalazczymi znajdował się też pa­tent wydany 18 kwietnia 1922 r. na uchylną przednią szybę samochodową (USA, patent nr 1.413.556).

Galeria

  • Układy lotek na płacie nośnym: 3/4- lotka zdwojona; 5- sterowanie przez obrót płata; 6- przekrój poprzeczny kadłuba; 7- system lotkowy w dwupłacie. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
  • Regulowane powierzchnie płatów lub ich części na stery: 8/9- płat z obrotowo osadzonymi, na osi poprzecznej samolotu, płaszczyznami; 10/11- analogiczna konstrukcja, przy czym płat dzielony jest na sekcje. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus