Korczewski W.

W. Korczewski, syn A., poddany Cesarstwa Rosyj­skiego, technik budowlany z Humania (Ukraina).

27.07.1908 r. w piśmie do Głównego Zarządu Inżynie­rii powoływał się na informacje prasowe, że GIU organizuje konkurs projektów apa­ratów latających cięższych od powietrza. W związku z tym wspomniał, że pracuje nad wynalazkiem bar­dzo ważnym i w pełni użytecznym i chciałby otrzy­mać odpowiedź na pytania. Sądząc po nich, Korczewski pracował nad projektem statku powietrznego typu aerodyny- samolotu lub śmigłowca, tego nie wiemy. Przywołajmy jego pytania.
- Jakie warunki ma spełniać projekt, czy ma to być nowa idea, konstrukcja jeszcze nie patentowana, tj. nie znanego dotychczas systemu?
- Jeśli zostanie przedstawiony nowatorski projekt, to czy Ministerstwo Wojny utrzyma jego tajemnicę do czasu uzyskania patentu wynalazczego?
- Czy z rekomendacji Ministerstwa Wojny Minister­stwo Handlu i Przemysłu może szybko wydać patent - po ocenie planów- na Rosję i Finlandię?
- Czy może otrzymać od GIU regulamin konkursu (ile i jakie nagrody?).
- Czy istnieje prawo, że Ministerstwo Wojny bez ograniczeń może korzystać z wynalazków?

Oddział Elektrotechniczny Głównego Zarządu In­żynierii odpowiedział Korczewskiemu 5.08.1908 r., że jeśli projekt konkursu zostanie zatwierdzony, to jego regulamin będzie opublikowany. Co zaś do patentów wynalazczych to podkreślono, że patenty wydaje nie Ministerstwo Wojny, lecz Ministerstwo Handlu i Przemysłu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus