Godek- Benjamin aparat unoszący do transportu powietrznego pojazdów, 1914- 1916

Aparat unoszący do transportu powietrz­nego pojazdów takich jak gondole, ka­biny i inne. Polska / Francja.
Przekrój pionowy aparatu unoszącego do transportu powietrznego pojazdy Bolesława Andrzeja Godka i Isaaka Benjamin, schemat działania i zastosowanie w żegludze powietrznej. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
Kolejny patent lotniczy Bolesław Andrzej Godek uzyskał we współ­pracy z Isaakiem Benjamin, także we Francji. 7.09.1914 zgłosili do opatentowania aparat unoszący do transportu powietrznego pojazdów takie jak gondo­le, kabiny i inne. Patent nr 482.336, wydano im 18.12.1916 r. Tym razem rzecz dotyczyła aparatu umożliwiają­cego wznoszenie w powietrze gondol, kabin, wagonów, wind i innych.

W przeciwieństwie do znanych układów aerostatów czy aerodyn wznoszenie nie miało stanowić efektu działania siły aerostatycznej czy aerodynamicznej. Wykorzystywać miano zasadę złożonego ruchu cieczy i szybkiego jej przemieszcza­nia dla uzyskania różnicy ciśnień umożliwiającej wzlot. Rtęć, krążąc w naczyniu o specjalnej formie, którego część zewnętrzna była stała a wewnętrzna wprawiana w ruch rotacyjny względem osi pionowej bezustannie z jednej strony miała się wznosić, z dru­giej opadać. Wynikać to miało ze specjalnego ukształ­towania naczyń, zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażonych w odpowiednie kanały. Złożony ruch cieczy wywoływać miał różnice ciśnień umożliwiające wzlot. Aparat mógł posiadać napęd elektryczny, można było też sterować wielkością i różnicą ciśnień poprzez zmianę prędkości ruchu rotacyjnego we­wnętrznego naczynia.

Zaopatrując weń np. wagon można byłoby wznieść go w powietrze, wyposażając równocześnie w konwencjonalne śmigło napędowe i usterzenie.

Brak informacji, kim był współwłaściciel patentu- Isaac Benjamin, zapewne tylko kapitalistą finansującym prace lotnicze Godka i liczącego na zyski z eks­ploatacji patentu wynalazczego (występuje też jako współwłaściciel i innych patentów Godka). Brak informacji, czy i na ile Godek podjął próby realizacji pomy­słu stanowiącego przedmiot ochrony patentowej.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus