Florjański tandemoplan, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Polska.
Władysław Kohman-Florjański szczególnie interesował się kwestią stateczności statku powietrznego w locie. Wraz z bratem Tadeuszem podjął w 1909 r. studia i eksperymenty z modelami szybow­ców i samolotów o układzie płatów w tandem. Szcze­gólnie interesujące wyniki uzyskali z modelem tzw. tandemoplanu. Model ten, wiosną 1910 r., zaprezen­towano Komisji złożonej z profesorów Politechniki Lwowskiej (inż. inż. Hauswald, Huber i Zygmunt Sochacki).

Zapewne rozwiązania techniczne tego modelu stano­wiły w lutym 1910 r. podstawę zgłoszenia patentowego w Austrii (nr A-1330-10). Patentu jednak nie wydano, a to z tego powodu, że twórca nie wniósł w terminie opłaty przewidzianej prawem. Przedmiotem zgłoszenia był samolot samoczynnie zachowujący równowagę poprzeczną, jednopłatowy o układzie płatów w tan­dem. Mimo, że zgłoszenie opiewało na Władysława to niewątpliwy udział w opracowaniu rozwiązania miał także jego brat- Tadeusz.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus