Falkowski Aeroplane monoplan, 1910- 1911

Projekt samolotu pionierskiego. Polska / Francja.
Samolot jednopłatowy dalekiego zasięgu konstrukcji Mieczysława Falkowskiego, 1910 r. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Mieczysław Falkowski, w intencji odbywania lotów długodystansowych proponował zaopatrzenie samolotu jednopłatowego, wzorowanego układem na samolocie Blériot-XI "La Manche", w drugi zbiornik paliwa (pod kadłubem), a podwozie główne i pomocnicze w hamulce klockowe, mecha­niczne. Otwartą kabinę pilota zalecał osłonić wiatrochronem i wyposażyć w busolę oraz stały mapnik. Sterownicę proponował opatrzyć oznakowaniem wskazującym neutralne położenie sterów, co- jak się wynalazcy zdawało- miało ułatwiać orientację w przypadku lotu bez widoczności ziemi.

Ten projekt Falkowski zgłosił 2.09.1910 r. do opatentowania w Belgii, uzyskując patent wyna­lazczy nr 228 509 na nowe udoskonalenie samolotu jednopłatowego (Aeroplane monoplan presentant des perfectionnements nouveaux).

W końcu 1910 r. Fałkowski zaproponował rosyj­skiemu Ministerstwu Wojny jego realizację. W styczniu 1911 r. Główny Zarząd Inżynierii (GIU) prosił go o dostarczenie dokładnego opisu, planów i obliczeń samolotu. 20.02.1911 r. Falkowski od­pisał, że nie ma środków i czasu na przygotowanie powyższych materiałów, ciężko pracuje na chleb i prosi o zwrot przesłanego wcześniej rysunku samolotu oraz memoriału opisowego (analogicznego za­pewne do opisu patentowego). Jego samolot miał się odznaczać: solidną konstrukcją, statecznością, dużą prędkością lotu i zasięgiem.

Komitet Techniczny GIU, po ocenie w grudniu 1911 r. oferty wynalazcy (na podstawie wspomniane­go memoriału, rysunku i pisma z końca 1910 r.), uznał, że samolot Falkowskiego nie różni się specjal­nie od współczesnych konstrukcji lotniczych, wska­zane zaś zalety nie są przez projektanta niczym dowiedzione. Brak obliczeń uniemożliwia ocenę na ile stalowa konstrukcja szkieletu płatowca przewyższy drewnianą- stosowaną powszechnie. Wskazano przy tym, że przeniesienie steru wysokości z części ogono­wej kadłuba na przód przyniesie tyleż korzyści co i strat, ster bowiem znajdzie się w strugach zaśmigłowych. Zmiana liczby obrotów śmigła wpływać będzie na efekty jego pracy. O innych zaletach swego samo­lotu wynalazca mówił na tyle ogólnie, że Komitet nie mógł się o nich wypowiedzieć. Podkreślił przy tym, że zwiększenie obciążenia aparatu (dodatkowe zbiorniki paliwa) stanowi funkcję siły nośnej płatowca, infor­macji, o której w memoriale Falkowskiego brak. Dla­tego GIU oddalił ofertę wynalazcy, o czym powiado­mił go pismem z grudnia 1911 r.

Galeria

  • Układ samolotu jednopłatowego dalekiego zasięgu konstrukcji Mieczysława Falkowskiego. 4- szkic wspornika busoli i mapy topograficznej w kabinie pilota. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Tajne wynalazki lotnicze Polaków: Rosja 1870-1917". Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1998.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus