Dmowski samolot, 1910- 1911

Projekt samolotu pionierskiego, bombowego. Polska / Rosja.

W dniu 26.05.1910 r. Bolesław Dmowski (listem wysłanym z Łomży) za­wiadomił cara Rosji, że wynalazł aparat latający typu samolotu dwupłatowego zaopatrzonego w automa­tyczny stabilizator stateczności. W piśmie do Głów­nego Zarządu Inżynierii (GIU) z 26.05.1911 r., a stanowiącego odpowiedź na wezwanie z 21.08.1910 r. o podanie szczegółów odnośnie swego wyna­lazku, informuje, że zbudował model swego samolotu ze stabilizatorem, który charakteryzują podobno dobre właściwości lotne. Potwierdził, że jego aparat może służyć do bombardowania, prawidłowo też ląduje i przyziemia. Deklarował wolę osobistego obja­śnienia tajników wynalazku i przybycia do Petersbur­ga, jeśli GIU pokryje koszty podróży.

12.07.1911 r. GIU prosi Dmowskiego o uiszcze­nie opłaty skarbowej za rozpatrzenie jego prośby o udzielenie mu pomocy we wdrożeniu wynalazku dwoma znaczkami skarbowymi wartości po 75 kop. 17.08.1911 r. Dmowski uiszcza opłatę.

8 .11.1911 r. GIU informuje Dmowskiego, że wobec braku rysunków i szczegółowego opisu projektu jego prośbę o sfinansowanie kosztów jego podróży do Petersburga w celu udzielenia osobistych wyjaśnień i demonstracji modelu aeroplanu z auto­matycznym stabilizatorem stateczności, wykorzystu­jącym działanie wahadła, oddalono.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus