Czarniakowski sterowiec, 1898- 1899

Projekt sterowca pionierskiego. Polska / Francja.
Układ wentylatora nośnego sterowca w przekroju pionowym i w rzucie poziomym. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).
W dniu 15.12.1898 r Adam Łada Czarniakowski we Francji do opaten­towania sterowiec oparty na naturalnym ciśnieniu atmosferycznym, którego równowaga jest naruszana przez użycie siły odśrodkowej. Patent nr 282.228 wydano mu 21.03.1899 r.

Przedmiotem patentu było rozwiązanie śmigła obudowanego- wentylatora nośnego pracującego w płaszczyźnie poziomej. Stała płyta, o przekroju koła, przecięta jest w osi pionowym wałem, na którym promieniście rozmieszczono łopaty wentylatora o wysokości równej średnicy płyty, a w płaszczyźnie pozio­mej wystające nieco poza jej obręb. Wynalazca zakładał, że w trakcie ruchu obrotowego wału i łopat, na skutek działania siły odśrodkowej, ponad płytą wytwarzać się będzie podciśnienie, a na skutek presji ciśnienia atmosferycz­nego pod płytą aerostat będzie mógł się wznosić. Uważał, że rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie w lotnictwie przez sprzęgnięcie dwu urządzeń te­go typu obracających się w przeciwnych kierunkach (wzlot statku). Podobne urządzenie o osi wału położonej poziomo nadawać mogłoby statkowi pręd­kość lotu w płaszczyźnie poziomej.

Koncepcja wyrastała z ortopterycznej teorii lotu łączącej istotę lotu z wy­twarzaniem podciśnienia i nadciśnienia na przeciwległych płaszczyznach pła­ta. Tutaj ruch okresowo- zmienny płata zastąpiono ruchem obrotowym wen­tylatora celem uzyskania analogicznego efektu.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[2] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.