Anonimowy "Fizyk" aerostat z napędem, 1885

Projekt balonu opatrzonego urządzeniem napędowo- sterowym. Polska.
Z czerwca 1885 r. pochodzi pierwsza informacja, że jeden z uczonych fizyków warszawskich- jak to określono- pracujący nad rozwiązaniem problemu lotu kierowanego z użyciem silnika mechanicznego przygotował obszerny memo­riał, w którym opisał swój statek powietrzny, podał jego teorię oraz obliczenia konstrukcji, celem wysła­nia do Paryża dla poddania go tam ocenie. Swoje studia nad lotem uprawiał od 1873 r., prowadząc doświadczenie na ptakach i obserwując ruchy ich skrzydeł. W tym celu specjalnie hodował ptaki, prze­ważnie kawki.

Noty prasowe z września 1885 r. zapowiadały próby balonu opatrzonego urządzeniem napędowo- sterowym, które wkrótce miały być przeprowadzone w Warszawie. Aerostat miał mieć formę cygara, po­włokę gazową wykonaną z krytego kauczukiem je­dwabiu i gondolę wyposażoną w skrzydła nośno- napędowe.

Próby te ponownie zapowiadane były w paździer­niku 1885 r., przy czym wskazywano, że autor pomysłu tego statku powietrznego inspirowany był wynikami prac Julesa Etienne Mareya i Jamesa Bell Pettigrewa (w latach 1870- tych prowadzili studia na polu biomechaniki lotu ptaka). Na zapowiedziach się zakoń­czyło, do prób sterowca anonimowego "Fizyka" nigdy nie doszło. Jego aparat nie powstał, a jeśli tak, to co najwyżej w skali modelu, chociaż bardziej prawdopo­dobnym jest, że jego prace owocowały co najwyżej projektem.

Źródło:

[1] Januszewski S. „Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.

blog comments powered by Disqus