Zeppelin LZ-120 "Bodensee", 1919

Sterowiec pasażerski. Niemcy.
Sterowiec Zeppelin LZ 120 ”Bodensee”. (Źródło: Lotnictwo Aviation International nr 11-12/1991).

W Polsce.

W latach 1919- 1921, w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej, wybuchły na Górnym Śląsku trzy konflikty zbrojne między ludnością polską i niemiecką: I powstanie śląskie- od 16.08. do 24.08.1919 r., II powstanie śląskie- od 19/20.08. do 25.08.1920 r. i III powstanie śląskie- od 2/3.05.do 5.07.1921 r.
W okresie walk obie zwaśnione strony prowadziły działania lotnicze nad Górnym Śląskiem. Zależnie od okresu i fazy rozwoju wydarzeń, działania miały charakter bojowy lub demonstracyjny. Nad Śląskiem i sąsiednimi ziemiami operowały zarówno swoje jak i obce statki powietrzne różnych klas, od lekkich dwupłatów łączniko­wych do olbrzymów Zeppelina włącznie. Obszar operacyjny obejmował Górny i Dolny Śląsk oraz Śląsk Cieszyński. Najwięcej lotów wykonano nad terenami objęty­mi później plebiscytem, przylegającymi do granicy państwa od ziemi częstochow­skiej przez Zagłębie Dąbrowskie, ziemie oświęcimskie aż po Śląsk Cieszyński.

Zdarzeniem dużej miary był incydent mający miejsce 13.04.1921 r. W dniu tym duży sterowiec niemiecki krążył przez 2 godziny nad Częstochową niepokojąc mieszkań­ców. Był to jedyny posiadany wówczas przez Niemców Zeppelin LZ-120 (D-l) "Bodensee". Olbrzym wylądo­wał w końcu (jak się później okazało, przymusowo) na łąkach nie opodal mia­sta. Załoga składająca się z 3 oficerów i 10 żołnierzy została zatrzymana przez okolicznych mieszkańców otaczających w krąg Zeppelina. Lotnicy zostali przekaza­ni następnie żandarmerii wojskowej, któ­ra przeprowadziła śledztwo. U zatrzyma­nych zakwestionowano aparaty fotogra­ficzne z obiektywami o długiej ognisko­wej, naświetlone klisze i mapy sztabowe z naniesionymi miejscami rozlokowania wojsk. Zdarzenie odbiło się szerokim echem, a w świat podała je agencja Reu­tera z Warszawy. Leżąca w odległości 18 km od granicy Częstochowa stanowiła obok Zagłębia Dąbrowskiego zaplecze powstań śląskich.

Sterowiec zatrzymany w tych okolicznościach stanowił zdobycz i powiększyłby niechybnie wyposażenie naszej floty napowietrznej. Był to jednak statek zbudowany przez Niemców już po wojnie, z przeznaczeniem dla aliantów, w ramach odszkodowań wojennych. Międzyaliancka komisja nadzoru i rozdziału reparacji zwróciła się zatem do rządu polskiego o zwrot zatrzymanego sterowca, który wkrótce wykonał lot spod Czę­stochowy via Wrocław do portu sterowcowego Ciampino pod Rzymem, gdzie został przekazany 3.07.1921 r. lotnictwu włoskiemu pod nazwą "Esperia".

Źródło:

[1] Morgała A. "Działania lotnictwa nad Śląskiem 1918-1921". Lotnictwo Aviation International nr 11-12/1991.

blog comments powered by Disqus