Czarniakowski "Spacer powietrzny statkiem w polu magnetycznym", 1896- 1897

Projekt pionierskiego aparatu latającego. Polska.
Schemat układu i zasady działania statku przemieszczającego się w polu magnetycznym wg patentu Adama Łady Czarniakowskiego z 1896 r. (Źródło: Lotnictwo Aviation International nr 8/1991).

W dniu 27.10.1896 r. dr Adam Łada Czarniakowski zgłosił we Francji wniosek o opatentowanie pomysłu ze­społu urządzeń zwanych "Spacer powietrzny statkiem w polu magnetycznym". Patent nr 260765 uzyskał 3.02.1897 r. Projekt ten pow­stał z myślą o stworzeniu nowego typu rozryw­ki podczas różnego rodzaju świąt, wystaw, itp.

Proponował oparcie go na znanej zasadzie od­pychania się dwu jednakowych biegunów magnetycznych. W tym celu pokrywał powierzch­nię pola- np. kwadratu o boku 600 m- elektromagnesami (do 100 na metrze kwadrato­wym). Stabilny pojazd, służący do przejażdżek pasażerskich, o nisko umieszczonym środku ciężkości, wypełniał, od dna także regularnie rozmieszczonymi elektromagnesami. Bieguny tych na polu i tych w statku skierowane miały być do siebie w taki sposób, by się wzajemnie odpychały. Prowadzić miało to do efektu uno­szenia się statku nad polem. Elektromagnesy na polu i na statku łączył przewodami z gene­ratorem prądu elektrycznego o napędzie paro­wym, usytuowanym w pobliżu placu zabaw. Przewód biegnący na statek nawijał tam na szpulę- kołowrót w taki sposób, że rozwijał się, gdy statek oddalał się od źródła prądu lub zwijał automatycznie, gdy zbliżał się doń. Środ­ki napędu statku przemieszczającego się ponad polem mogły być natomiast dowolne, np. posługiwanie się tycz­kami, by w ten sposób przesuwać statek ponad polem magnetycznym w dowolnym kierunku.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Latające jachty". Lotnictwo Aviation International nr 8/1991.

blog comments powered by Disqus