Radoszewicz- projekt maszyny dla ruchu w powietrzu i w wodzie, 1910

Projekt maszyny dla ruchu w powietrzu i w wodzie. Polska.

Na początku XX wieku F. Radoszewicz pochodzący być może z Galicji, Wielkopolski lub działają­cy na zachodzie Europy (indeksy rosyj­skiego Urzędu Patentowego podają bo­wiem w 1910 r., że był obcokrajowcem) prowadził prace nad problemem aparatu powietrznego, lądowo- wodnego.

W Rosji uzyskał świadectwo ochrony Nr 43086 na "maszynę dla ruchu w powie­trzu i w wodzie". Patentu mu odmówio­no. W 1914 r. Ra­doszewicz przedstawił swój pomysł rosyjskiemu Ministerstwu Wojny, które jed­nak nie podjęło realizacji.

Źródło:

[1] Januszewski S. "Pojazdy przekształcalne". Lotnictwo Aviation International nr 3/1991.

blog comments powered by Disqus