Wróblewski- samolot dwuśmigłowy, 1910

Projekt samolotu pionierskiego. Francja / Polska.
Projekt samolotu dwuśmigłowego, opatentowany przez Piotra Wróblewskiego (Salvez). (Źródło: Skrzydlata Polska nr 4 /1990).
W 1910 r., mieszkający we Francji, Piotr Wróblewski (Salvez) zainteresował się ideą aparatu (samolotu) dwuśmigłowego. Zna­lazła ona ujście w jego kolejnym pro­jekcie. Wniosek o objęcie ochroną wynalazczą jednosilnikowego samo­lotu dwuśmigłowego zgłosił 7.04.1910 r. we francuskim Urzędzie Patento­wym. Patent wynalazczy nr 414667 Piotr Wróblewski- występujący tutaj pod pseudonimem Piotra Salveza- uzyskał 25.06.1910 r.

Przedmiotem wynalazku był sche­mat jednopłatowca o napędzie dwuśmigłowym z silnika usytuowanego w kadłubie. Płatowiec znamienny był także rozwiązaniem układu usterzenia wysokości- jeden ze sterów usytuowano z przodu kadłu­ba na wysięgniku, drugi w części ogonowej. Można się było nimi po­sługiwać równocześnie jako sterami zespolonymi bądź niezależnie. Z rysunków patentowych widać, że wy­nalazca pozostał wierny sylwetce samolotu Wróblewski W-1-  jeśli chodzi o kształt kadłuba, płata i usterzenia.

W 1910 Piotr Wróblew­ski przystąpił do budowy jednopła­ta dwuśmigłowego. Prace jednak przerwano- zapewne z braku od­powiedniego silnika. Priorytetową stała się dla konstruktora także kwestia rozwoju samolotu W-1. Ry­sowały się tutaj możliwości podję­cia większej produkcji, po zaintere­sowaniu armii.

Galeria

  • Projekt samolotu dwuśmigłowego Piotra Wróblewskiego (Salvez), rysunek w trzech rzutach. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 4 /1990).

Źródło:

[1] Januszewski S.  „Samoloty ze znakiem W”. Skrzydlata Polska nr 4 i 5 /1990.
blog comments powered by Disqus