Olejnik Aleksander

Prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik urodził się w 1948 r. w Łodzi. Jest absolwentem Wydzia­łu Mechanicznego WAT, na którym studiował w latach 1968- 1973, uzysku­jąc tytuł zawodowy magistra inżynie­ra. Na tym wydziale uzyskał także stop­nie naukowe: dokto­ra (1979 r.) oraz dok­tora habilitowanego nauk technicznych (1988 r.). Tytułem na­ukowym profesora został uhonorowany w 1996 r. W latach 1993- 2002 był zastępcą komendanta Wydziału Uzbrojenia i Lotnic­twa ds. dydaktyczno-naukowych, a w latach 2002- 2003 - zastępcą Komendanta WAT ds. dydaktycznych oraz prorektorem WAT ds. kształcenia. W latach 2003- 2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki.

Działalność naukowa prof. Aleksandra Olej­nika dotyczy zagadnień aerosprężystości ukła­dów powierzchniowych, budowy dyskretnych modeli dynamicznych samolotów i turbino­wych silników lotniczych oraz problematyki z obszaru bezpieczeństwa statków powietrz­nych. Skupił wokół siebie grono młodych pra­cowników nauki i wraz z doktorantami oraz współpracownikami rozwija nowoczesne metody projektowania i eksploatacji statków powietrznych. Kilka ostatnich lat poświęcił problematyce inżynierii bezpieczeństwa tech­nicznego, starając się z powodzeniem o utwo­rzenie nowego kierunku studiów.

Jest autorem monografii Aerosprężystość układów powierzchniowych oraz współautorem monografii Selected Problems of Nonlinear Dynamics in Aviation Engineering. Ponadto opublikował ok. 100 artykułów w periodykach naukowych oraz dwa skrypty akademickie dotyczące budowy statków po­wietrznych.

Jest konstruktorem demonstratora mini-BSL „Rybitwa”, którego budowę zrealizowało na początku lat 2010- tych konsorcjum w składzie: Instytut Techniki Lotniczej WAT, Ka­tedra Robotyki i Mechatroniki AGH oraz EC Engine­ering. Od 2009 r. bierze udział w pracach nad samolotem- demonstratorem technologii platformy systemu sieciocentrycznego „Osa”. Współkonstruktorem samolotu jest dr hab. inż. Stanisław Danilecki.

Za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany m.in.: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT oraz 11 Nagrodami Rektora WAT.

Konstrukcje:
WAT "Rybitwa", ok. 2012, bezzałogowy rozpoznawczy aparat latający.
WAT "Osa", ok. 2014, samolot patrolowy, demonstrator technologii platformy systemu sieciocentrycznego.

Źródło:

[1] „Rybitwa z WAT”. Raport MSPO nr 2/2014.
[2] "Najważniejsza jest koncepcja samolotu...". Portal · dlapilota.pl.

blog comments powered by Disqus