Saloni sterowiec, początek XX wieku

Projekt sterowca pionierskiego. Polska.
Sterowiec Saloniego w rzucie z góry. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1979).

Na początku XX wieku Stanisław Wiktor Saloni opracował projekt sterowca z oryginalnym napędem śmigłowym.

Miał to być sterowiec syste­mu półsztywnego z gondolą poło­żoną wewnątrz korpusu nośnego i umocowaną na ożebrowaniu balonu. Na prętach stanowiących zewnętrz­ni usztywnienie balonu umieszczono dwa zespoły przeciwbieżnych śmi­gieł wielołopatowych. Łopaty śmi­gieł o dowolnym obrysie, płaskie, ustawione pod kątem do osi pod­łużnej wału, miały układ róży wia­trów i zamocowane były na długim stożkowym wale w kręgach leżą­cych jeden za drugim.

Układ sterowca systemu półszkieletowego znamienny rozwiązaniami:
- powłoki gazowej o rybim kształcie (ogon stanowi równocześnie usterzenie kierunku),
- prostokątnej ramy w osi podłużnej powłoki,
- tejże ramy usztywniającej powłokę gazową i stanowią­cej równocześnie nośnik urządzeń ciągu oraz wspar­cie gondoli skrytej we wnętrzu powłoki gazowej aerostatu,
- zbiornika sprężonego gazu usytuowanego w gondoli, którym można uzupełniać straty gazu nośnego w po­włoce gazowej,
- zewnętrznych, usytuowanych symetrycznie- z obu stron aerostatu- stożkowych wałów, osadzonych na konstrukcji szkieletu- śmigieł wielołopatowych,
- usytuowania silnika napędowego śmigieł w gondoli i systemu transmisji napędu z silnika na wały śmigieł ciągnących,
- napędu steru kierunku (elastycznego rybiego ogona) z gondoli za pośrednictwem cięgni linowych,
- spadochronu w postaci płatów obciągniętych płót­nem, złożonych przy gondoli a rozchylających się automatycznie w przypadku przekroczenia granicznej prędkości opadania statku powietrznego.

Zastrzeżenia patentowe układu sterowca i konstrukcji poszczególnych elementów, we wszyst­kich krajach formułowano łącznie- z wyjątkiem Niemiec. Tam uzyskano trzy patenty- za­strzegające ochronę wynalazczą rozwiązań:
- powłoki gazowej aerostatu i usytuowanej wewnątrz niej gondoli,
- śmigieł,
- spadochronu.

Brak jest informacji, że wynalazca podejmował realizację projektu statku powietrznego.

Galeria

  • Układ i rozwiązania elementów konstrukcyjnych sterowca wg rysunków w patencie austriackim. (Źródło: Januszewski S. ”Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918”).

Źródło:

[1] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[3] Januszewski S. "Wynalazki lotnicze Polaków 1836- 1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2013.
blog comments powered by Disqus