Sekcja Lotniowa nr 3 przy Za­kładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu

W dniu 20.01.1978 r. została założona Sekcja lotniowa przy Za­kładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Inicjaty­wa spotkała się z przychylnym przyjęciem przez Dyrekcję i Radę Zakładową. Rada Zakładowa wystąpiła też z wnioskiem do kierow­nictwa Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie o zarejestrowanie sekcji. W marcu 1978 r. została zarejestrowana jako Sekcja Lotniowa nr 3 przy Zakładach Płyt Pilśniowych w Prze­myślu.

W kwietniu 1978 r. lotniarze zakupili komplety rur duralowych na lotnie. Niestety, jak to często bywa z działalnością społeczną, gdy przyszło do realizacji postanowio­nych zadań entuzjazm jakby trochę osłabł. W końcu wykonana została jedna lotnia typu "Falcon III", jednak tylko kilku z lotniarzy wzięło udział w obozie szkoleniowym w Bezmiechowej.

Na początku 1979 r. sekcja liczyła 14 członków: 7 było pracowni­kami ZPP Przemyśl, pozostali to pracownicy z innych zakładów miasta. Wyróżniający się członkowie sekcji to: Wojciech Baran, Leszek Gruszkiewicz, Grażyna Rychel, Andrzej Rusiecki i Andrzej Kwaśnicki.

Konstrukcje:
Sekcja Lotniowa przy ZPP w Przemyślu "Falcon III", 1978, lotnia.

Źródło:

[1] Grela J. "Sekcja Lotniowa przy Za­kładach Płyt Pilśniowych". Skrzydlata Polska nr 24/1979.
blog comments powered by Disqus