Kosmala Zbigniew Fryderyk

Zbigniew Fryderyk Kosmala, mieszkający w Lublinie, od wieku przedszkol­nego pasjonował się lotnictwem. Nie został jednak pilotem wojsko­wym, co było jego największym pragnieniem, pracował natomiast w przemyśle lotniczym na stanowisku konstruktora- technologa. W latach 1970- tych pracował w zawodzie niezwiązanym z prze­mysłem, a konstrukcjami lotniczymi zajmował się jako amator. Przedmiotem jego zaintere­sowań szczególnych była aerodynamika małych prędkości.

W latach 1960- tych w tygodniku Skrzydlata Polska, której był stałym czytelnikiem i prenumeratorem, ukazała się in­formacja i zdjęcia miękkopłata użytego do przenoszenia ładunków- zaintrygowała go bardzo, ale nikt wtedy nie przypuszczał, że może z tego powstać najpiękniejsza forma swobodnego latania. Ukazanie się w Skrzy­dlatej zdjęć pierwszych lotni było dla niego praw­dziwym szokiem. Od razu zabrał się do te­oretycznych studiów, budowy i badań modeli w zaimprowizowanym (domowym) tunelu ae­rodynamicznym. W 1975 r. zbudował lotnię doświadczalną "Fenix" F1 zbliżoną konstrukcyjnie do klasycznego płata Rogallo. W następnym roku przystąpił do budowy lotni "Fenix" F2.

Konstrukcje.
Kosmala "Fenix" F1, 1975, lotnia doświadczalna.
Kosmala "Fenix" F2, 1976, lotnia.

Źródło:

[1] Kosmala Z. F. "Głos z Lublina". Skrzydlata Polska nr 23/1976.
blog comments powered by Disqus